logoDOKUMENTACIONI PER APLIKIMET NE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR

Dokumentat që duhen për regjistrim janë si më poshtë vijon:

  1. Diplomë dhe listë notash e Bachelorit të noterizuara, (në mungesë të kartonit të diplomës së Bachelo rit, dorezohet një vërtetim me nr matrikule)
  2. Dëftesa e shkollës së mesme e noterizuar
  3. Fotokopje të kartës së identitetit
  4. Dy fotografi (format dokumenti)
  5. Formulari i aplikimit (merret pranë departamentit)

Aplikimet për mastera do të jenë nga data 14 shtator -11 tetor 2020, E Hënë – E Premte, ora  08.00 – 14.30.

Aplikimi për:

1-Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore (Master Shkencor)

2-Sociologji Edukimi  (Master Profesional)

3- Administrim I Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë (Master Profesional)

4-Punë Sociale e Avancuar me dy drejtime Arsim dhe Shëndetësi (Master Profesional)

5-Analist i Politikave Sociale (Master Profesional)

6-Zgjidhja e Konflikteve me Ndërmjetësim (Master Profesional)

(NË SALLËN 104)

….

Aplikimi për:

1-Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale (Master Shkencor)

2-Çështje të Fëmijës dhe Familjes (Master Shkencor)

3-Punë Sociale (Master Shkencor)

4-Përkatësia Gjinore dhe Zhvillim (Master Shkencor)

5-Administrim i Shërbimeve Sociale (Master Shkencor)

6-Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes (Master Shkencor)

(NË SALLËN 105)

….

Aplikimi për:

1-Studime Rajonale Politike (Master Shkencor)

2-Teori Politike (Master Shkencor)

3-Psikologji Klinike (Master Shkencor)

4-Psikologji Shkollore (Master Shkencor)

5-Psikologji Organizacionale (Master Shkencor)

6-Qeverisje dhe Politika Publike (Master Profesional)

( ZYRËN E DEP. TE SHKENCAVE POLITIKE)

….

Aplikimi për:

1.Mësues I Shkencave Sociale (Master Shkencor)

2-Politika dhe Drejtim Arsimi (Master Shkencor)

3-Shkenca Edukimi (Master Shkencor)

4-Këshillim Psikologjik (Master Profesional)

5-Orientim Profesional (Master Profesional)

6-Pedagogji e Specializuar Sociale (Master Profesional)

7-Psikologji Ligjore (Master Profesional)

( ZYRËN E DEP. TE PSIKOLOGJISË)

….

Aplikimi për:

1-Filozofi Sociale (Master Shkencor)

2-Etika në Institucione dhe Lidership (Master Shkencor)

3-Filozofi Praktike dhe Humane (Master Profesional)

( ZYRËN E E SHËRBIMEVE/ IT (kati I pare)

….

KRITERET –> Kliko, këtu

KUOTAT –> Kliko, këtu

DOKUMENTACIONI –> Kliko, këtu