logoThirrja “Mbështetje për transformimin dixhital të institucioneve anëtare në Evropën Qendrore dhe Lindore”

1 – Thirrja  “Mbështetje për transformimin dixhital të institucioneve anëtare në Evropën Qendrore dhe Lindore” synon të mbështesë zbatimin e një arsimi cilësor, tërheqës dhe dinamik duke përdorur teknologjinë dixhitale, por edhe të ofrojë mbështetje për përmirësimin e pwrvetwsimit të metodave të reja të pedagogjisë dixhitale, menaxhimi tw mwsimdhwnies dhe tw pwrhapjes sw njohurive.

Ky veprim i përgjigjet prioriteteve strategjike të AUF të krijuara dhe miratuara gjatë Asamblesë së Përgjithshme të AUF (Bukuresht, 2021).

Si pjesë e këtij misioni specifik, mbështetja e AUF-së përkthehet në mbështetje për organizimin dhe zhvillimin e sesioneve të trajnimit dhe ndërgjegjësimit, objektivat kryesore të të cilave duhet të jenë:

 • ndërgjegjësimi dhe/ose trajnimi për metodat e pedagogjisë dixhitale;
 • perforcimi i aftësive pedagogjike dixhitale;
 • ndërgjegjësimi për teknologjitë e reja që lidhen me edukimin dixhital: GDPR (mbrojtja e të dhënave personale), e drejta e autorit, rreziqet dhe siguria dixhitale, blockchain (p.sh. kontratat inteligjente)

Dokumentet e referencës:

Afati i fundit: 2 maj 2022

2 -Thirrja Praktike profesionale prane shoqatave te mesuesve te gjuhes frenge ne rajona

Në kuadrin e një partneriteti rajonal për forcimin e punwsimit tw të rinjve frëngjishtfolës të lidhur midis AUF-së së Evropës Qendrore dhe Lindore, CREFECO-OIF dhe 8 shoqatave të mësuesve tw gjuhws frwnge, si dhe në kuadrin e projektit “Punësimi dhe sipërmarrja”, AUF nw Evropën Qendrore dhe Lindore ofron një sistem të ri mbështetës për studentët që flasin frëngjisht në rajon.

Kjo thirrje u drejtohet studentëve frëngjishtfolës të regjistruar në një institucion anëtar të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore (AUF ECO) nga 8 vendet e mëposhtme: Shqipëria, Armenia, Bullgaria, Gjeorgjia, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, Rumania dhe Serbia (në në përputhje me mbulimin rajonal të CREFECO-OIF).

Thirrja synon ekskluzivisht praktikat lokale në shoqatat e mwsuesve tw gjuhws frwnge në 8 vendet përkatëse, praktikat profesionale të vërtetuara me kredite/notat ose praktikat e detyrueshme të parashikuara në kurrikulën universitare të ndjekur nga studenti.

Mbështetja e AUF-së për Evropën Qendrore dhe Lindore mbulon një pagesë lokale prej 150 EUR bruto/muaj për një periudhë 4 deri në 6 muaj.

Për t’iu përgjigjur thirrjes:

 • Konsultohuni me dokumentin e prezantimit për thirrjen e vitit 2022.
 • Konsultohuni me profilet e kërkuara nga shoqata: Shqipëria, Armenia, Bullgaria, Gjeorgjia, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, Rumania dhe Serbia.
 • Plotësoni formularin online, i cili duhet të plotësohet ekskluzivisht në internet, i disponueshëm në http://formulaires.auf.org/: Thirrjet për tenderë në vazhdim – Shtesat lokale të praktikës në shoqatat e mësuesve francezë në rajonin ECO 2022 (Evropa Qendrore dhe Lindore) .
 • Model çertifikate e marrëveshjes nga ndërtesa e shtëpisë (mund të përshtatet, pa lënë mënjanë informacionin e detyrueshëm të kërkuar në rregullore).
 • Linku per te aksesuar dokumentacionin e mesiperm: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2022-allocations-de-stage-local-dans-les-associations-des-professeurs-de-francais-de-la-region-eco/

Afati i fundit: 8 prill 2022

Kontaktoni: stages-eco@auf.org

 

3-Thirrja për aplikime “Perforcimi i aftësive të mësuesve të formimeve frankofone në ECO” plotëson objektivat strategjikë të Aksit 4 – Trajnimi i trajnerëve dhe inovacioni arsimor i strategjisë AUF 2021-2025.

Ai u drejtohet mësuesve nga universitetet anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore që ofrojnë pjesërisht ose tërësisht formime ne gjuhen frenge, të cilët dëshirojnë të përforcojnë arritjet e tyre pedagogjike dhe metodologjike. Institucioni duhet të tregoje dobinë e trajnimit për departamentet përkatëse.

Temat e mundshme të trajnimit:

 • didaktika e frëngjishtes si gjuhë e huaj/FOS,
 • inxhinieri pedagogjike,
 • përkthimi,
 • teknikat dhe metodat e mësimdhënies, etj.

Mbështetja e AUF mbulon një shumë maksimale prej 500 € për zhvillimin e trajnimit të kryer online ose ne prezence.

Kandidati duhet të identifikojë një strukturë trajnimi të njohur ndërkombëtarisht dhe të regjistrohet për modulet e avancuara të trajnimit.

Kalendari

18 Mars 2022: nisja e thirrjes

15 maj 2022: mbyllja e thirrjes

30 maj 2022: publikimi i rezultateve.

Qershor-Dhjetor 2022: vazhdimi i trajnimit

Për më shumë detaje: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-renforcement-des-competences-des-enseignants-des-formations-francophones-en-eco/

Kontaktoni: formation-eco@auf.org

 

4 – Concours « Frankofoni, pandemi, poezi »

Në kuadër të festimit të muajit të Frankofonisë dhe veçanërisht në 21 Mars, që është Dita Botërore e Poezisë, AUF – Evropa Qendrore dhe Lindore hap një konkurs të titulluar “Frankofoni, pandemi, poezi”, të hapur për studentët frëngjishtfolës dhe nxënës të shkollave të mesme në rajon.

Përmes këtij konkursi, AUF – Evropa Qendrore dhe Lindore synon të promovojë Frankofoninë dhe gjuhën frënge në dimension letrar, të nxisë krijimtarinë e të rinjve, por edhe të zbulojë talente të reja.

Temat e ndryshme

Krijimi mund të fokusohet në tema të ndryshme rreth vlerave të Frankofonisë:

 • diversiteti kulturor,
 • shumëgjuhësia,
 • solidariteti, veçanërisht në kontekstin e pandemisë,

Konkursi është i hapur për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme dhe universitetet frankofone nga rajoni i Evropës Qendrore dhe Lindore.

Pjesëmarrësit ndahen në dy kategori: Kategoria “Studentë”: person i regjistruar në një universitet ose institucion më të lartë në Evropën Qendrore dhe Lindore Kategoria

“Studentë të shkollave të mesme”: person i regjistruar në një shkollë të mesme në Evropën Qendrore dhe Lindore

Kushtet e dorëzimit

Pranohen të gjitha zhanret e poezisë;

Frëngjishtja do të jetë detyrimisht gjuha e kompozimit;

Çdo kandidat mund të dërgojë vetëm një tekst;

Kandidati merr përsipër të garantojë origjinalitetin e punës që paraqet.

Krijimet e propozuara do të shtypen (skedar teksti i Microsoft Word (.doc, .docx) ose Open Office ose Libre Office (.odt) ose në format pdf.

Teksti nuk duhet të kalojë një fletë A4.

Teksti duhet të dërgohet me email në: concours-eco@auf.org me subjektin “KONKURSI I POETISË 2022” jo më vonë se data 8 Prill 2022 ora 23:59 (koha e Bukureshtit)

Secili pjesëmarrës duhet të dergoje me email emrin e tij, qytetin dhe shtetin e tij të banimit, shkollën, adresën e tij postare dhe gjithashtu telefonin dhe adresen elektronike.

Tekstet e mbledhura do të jenë objekt i një përmbledhjeje poetike e cila më pas do të botohet nga organizatori.

Juria do të kryesohet nga shkrimtarja Hanen Marouani dhe do të jetë përgjegjëse për zgjedhjen e poezisë më të bukur sipas kategorive.

Talentët më të mirë në çdo kategori do të marrin nje cmim.

Detajet e thirrjes: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-francophonie-pandemie-poesie/

 Kalendari:

 • 23 Mars 2022: nisja e konkursit
 • 8 Prill 2022: mbyllet konkursi
 • 22 Prill 2022: shpallja e rezultateve

 

 

 • – Edicioni i 2-te i konkursit « 60 sekonda per te bindur »

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-edition-concours-60-secondes-convaincre/

AUF me partnerët  TV5MONDE, France Médias Monde (RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya), L’Orient-Le Jour (Liban), si dhe dy partnerë të rinj, Le Petit Journal (Rumani) dhe Le Nouvelliste (Haiti), hap edicionin e  dytë te konkursit ndërkombëtar “60 sekonda për të bindur”.

Bëhet fjalë për prezantimin e projektit tuaj në 60 sekonda në format video.

Në lojë, katër çmime me vlerë 1500 euro deri në 300 euro dhe lidhja e fituesve me mentorët dhe inkubatorët.

Thirrja për aplikime është e hapur deri më 25 prill 2022.

Kushtet e pjesëmarrjes

Konkursi është i hapur për studentët e regjistruar për vitin akademik 2021-2022 në një institucion të arsimit të lartë dhe kërkimor, anëtar i AUF.

Pjesëmarrësit duhet të japin një kopje të kartës së tyre studentore ose një kopje të certifikatës së regjistrimit për vitin akademik 2021-2022.

Per cdo detaj referohuni ne linnkun e me poshtem: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-edition-concours-60-secondes-convaincre/