PROJEKTE BASHKEPUNIMI

Së shpejti: Do të dalë online Paketa Burimore për Punonjësit e Shërbimeve Sociale në Shqipëri! Në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë, që punojnë në fushën e shërbimeve sociale, si dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale” PROJEKTI ERASMUS+ MUNDUS – ELA BASHKËPUNIM ME UNIVERSITETIN E LOZANËS Projekti LECU – Learning Cultures in Universities  | Departamenti i Pedagogji- Psikologji Promovimi i Projektit  “Rritja e kapaciteteve te punonjesve sociale qe punojne ne fushen e sherbimeve sociale dhe permiresimi i edukimit ne Pune Sociale” nga Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale dhe mbeshtetet nga UNICEF/Shqiperi Trajnim online për “Zhvillimin e kompetencave të punonjësve socialë që punojnë në shërbimet sociale”