Pagesa të kryhet pranë një banke të nivelit të dytë dhe mandati për Vërtetim/Çertifikatë Notash të dorëzohet pranë Zyrës së Informacionit dhe të gjithë mandatet e tjera të dorëzohen pranë Zyrës së Financës në katin e dytë në FSHS.

Vërtetim Studenti
Shkarko dokument
Çertifikatë Notash
Shkarko dokument
Karton Diplome
Shkarko dokument
Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Bachelor / Tarifë e Përgjysmuar
Shkarko dokument
Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Bachelor / Tarifë e Plotë
Shkarko dokument
Tarifë Shkollimi Cikli i Dytë Master Profesional / Degë e Parë
Shkarko dokument
Tarifë Shkollimi Cikli i Dyte Master Shkencor / Degë e Parë
Shkarko dokument
Programin e Studimit te Vazhduar Kursi Psikopedagogjik
Shkarko dokument
Program Lende i Plote ose mbi 10-te lende
Shkarko dokument