Partneritete të Fakultetit të Shkencave Sociale

Bashkëpunimi dhe ndërtimi i partneriteteve me organizata jashtë institucionit është jetësor për arritjen e vizionit dhe përmbushjen e misionit të Fakultetit të Shkencave Sociale.

Fakulteti i Shkencave Sociale ka bashkëpunime me institucione dhe organizata të llojeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si me institucione të arsimit të lartë, me institucione qeveritare, me institucione shëndetësore, me organizata profesionale, me organizata të biznesit dhe të shërbimit. Këto bashkëpunime dhe partneritete mundësojnë përvoja praktike për studentët, shkëmbim të personelit dhe të studentëve; ofrojnë mundësi punësimi për të diplomuarit; mundësojnë veprimtari të përbashkëta kërkimore, trajnime, dhënie konsulence dhe ekspertize dhe transferim teknologjie. Nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve Fakulteti i Shkencave Sociale përcjell përvojën e vet më të mirë te partnerët dhe jep kontribut në zhvillimin e shoqërisë.

Në kuadrin e Strategjisë së zhvillimit 2018-2023, Fakulteti i Shkencave Sociale ka përcaktuar disa objektiva në fushën e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar që synojnë shtimin dhe diversifikimin e partneriteteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të mbështetur mësimdhënien, të nxënit, kërkimin, punësimin e studentëve dhe shkëmbimin e përvojave.

Institucione të huaja