Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Universitetin e Tiranës”
Lexo tani
Rregullore e posaçme e UT-së mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2020-2021.
Lexo tani
Rregullore e Brendshme “Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi COVID-19”
Lexo tani
Udhëzues për mësimdhënien online
Lexo tani