logoNjoftim – Kriteret për antarët e komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor” në FSHS

Bazuar në nenin 39 të Statutit të UT-së dhe nenit 29 të Rregullores së UT-së, antarët e komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor” në FSHS duhet të plotësojnë këto kritere:

  1. Të jenë pjesë e personelit akademik të FSHS-së me kohë të plotë
  2. T’I përkasin kategorisë “Profesor”
  3. Të kenë jo më pak se 5 (pesë) vite personel akademik me kohë të plotë në FSHS

Dokumentacioni që duhet dorëzuar:

  1. Vërtetim nga Zyra e Burimeve Njerëzore
  2. Kopje të kartës ID
  3. Kopje të dokumentit të titullit që zotëron

Periudha e aplikimit do të jetë 13-23 Dhjetor 2022 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore.

Orari I aplikimit do të jetë ora 9:00 – 14:00.