logoThirrje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Society in transformation: challenges and opportunities”(30 years of Sociology at the University of Tirana)

Departamenti i Sociologjisë në do të mbajë ne datat 13-14 nëntor 2023 një Konference Shkencore Ndërkombëtare me temë “Society in transformation: challenges and opportunities” (30 years of Sociology at the University of Tirana)Kjo konferencë organizohet në bashkëpunim me: Departamentin e Shkencave sociale, politike dhe konjiktive, Universiteti i Sienës; Departamentin e Sociologjisë, University of Southern Denmark; Departamentin e Sociologjisë, Universiteti Cankiri Karatekin; Institutin e Studimeve Sociale dhe Humanistike, Universiteti i Prishtinës; Departamentin e Sociologjisë, Universiteti i Tetovës; Institutin Shqiptar të Sociologjisë; Departamenti  i Shkencave Sociale, Universiteti “Fan S. Noli”; Departamenti i Sociologjisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”; Fedarata e shoqatave Arbëreshe.

Data të rëndësishme: 

1. pranimi i abstrakteve (Shqip/Anglisht): 15 qershor, 2023 

2. Përgjigjia për statusin e aplikimit: qershor 15- qershor 30, 2023 

3. Pranimi i punimit të plotë (Shqip/Anglisht/Italisht) për botim në proceedings book me ISBN pas konfirmimit të abstraktit: deri më 4 shtator 2023 (autorët të cilët nuk përcjellin në afat punimin e tyre të plotë NUK do të përfshihen në programin e konferencës)

4. Data e Konferencës: 13-14 nëntor 2023

  • Abstrakti dhe artikulli do të dërgohen nëpërmjet adresës së e-mailit: departamentisociologji.ut@gmail.com
Për më shumë informacion Ju lutemi të konsultoni thirrjen bashkëlidhur! 
 
Mirëpresim kontributet tuaja!
 
————————————————————————————
 

The Department of Sociology will hold on November 13-14, 2023, the International Scientific Conference on “Society in transformation: challenges and opportunities” (30 years of Sociology at the University of Tirana).

This conference is organized in collaboration with: Department of Social, Political and Cognitive Sciences, University of Siena; Department of Sociology, University of Southern Denmark; Department of Sociology, Cankiri Karatekin University; Institute of Social and Humanistic Studies, University of Pristina; Department of Sociology, University of Tetova; Albanian Institute of Sociology; Department of Social Sciences, “Fan S. Noli” University; Department of Sociology, “Aleksandër Moisiu” University; Federation of Arbëresh Associations. 

Important dates: 

1. Abstract submission deadline (Albanian/English): June 15, 2023 

2. Acceptance notification: June 15- June 30, 2023 

3. Full paper submission deadline (Albanian/English/Italian) for publication in the proceedings book with ISBN after confirmation of the abstract: September 4, 2023 (authors who do not submit their full paper by the deadline shall NOT be included in the program of the conference) 

4. Conference date: November 13-14, 2023 

  • Abstracts and papers may be submitted via the conference e-mail: 
    departamentisociologji.ut@gmail.com
For more information please consult the attached call!