logoVendim Nr. 26, Datë 04.05.2023

Vendim

Nr. 26, Datë 04.05.2023

“Për plotësimin e 1(një) vendi vacant për anëtar – përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së”

 

Kliko, këtu