logoNjoftim për provimet e mbartura/përmirësime për Vitet e Treta bachelor.

Njoftohen të gjithë studentët e Vitit të Tretë të cikleve akademike 2017 – 2020, 2018 – 2021, 2019 – 2022, 2020 – 2023 se kanë të drejtë të japin:

  1. provime të mbartura deri në 30 kredite
  2. përmirësime deri në 4 lëndë nga viti i Parë, i Dytë dhe i Tretë

Regjistrimi kryhet pranë sekretarisë mësimore në Fakuletin e Shkencave Sociale deri në datën 16.06.2023, orari 08:00 – 14:00.