logoThirrja e fundit për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Society in transformation: challenges and opportunities”(30 years of Sociology at the University of Tirana)

Të nderuar kolegë,  

Në përgjegje të kërkesave nga studiues të interesuar, Departamenti i Sociologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Ju njofton për shtyrjen e afatit të  aplikimit për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare “Society in transformation: challenges and opportunities” (30 years of Sociology at the University of Tirana), e cila do të mbahet më 13-14 nëntor 2023 në ambjentet e Fakultetit të Shkencave Sociale.  

  

Bashkëlidhur gjeni thirrjen, të cilën Ju lutemi t’a bashkëndani edhe me kolegë, partnerë  dhe studiues të tjerë që mendoni se mund të kenë interes për të.  

  

Data të rëndësishme:  

1. pranimi i abstrakteve (Shqip/Anglisht): 14 korrik, 2023  

2. Përgjigjia për statusin e aplikimit: qershor 15-30 korrik, 2023  

3. Pranimi i punimit të plotë (Shqip/Anglisht/Italisht) për botim në proceedings book me ISBN pas konfirmimit të abstraktit: deri më 4 shtator 2023 (autorët të cilët nuk përcjellin në afat punimin e tyre të plotë NUK do të përfshihen në programin e konferencës) 

4. Data e Konferencës: 13-14 nëntor 2023 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj,  

 Bordi Organizativ

 

 

Last call for partecipation 13-14 november 2023


Dear colleagues,  

In response to the requests of interested researchers, the Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tirana, announces the postponement of the application deadline for participation in the International Conference “Society in transformation: challenges and opportunities” (30 years of Sociology at the University of Tirana), which will be held on November 13-14, 2023, Faculty of Social Sciences, University of Tirana. 

 

Attached to this email you will find the call, which we invite you to share with colleagues, partners and other researchers who you think may be interested in it. 

Important dates:  

1. Abstract submission deadline (Albanian/English): July 14, 2023  

2. Acceptance notification: July 15- July 30, 2023  

3. Full paper submission deadline (Albanian/English/Italian) for publication in the proceedings book with ISBN after confirmation of the abstract: September 4, 2023 (authors who do not submit their full paper by the deadline shall NOT be included in the program of the conference)  

4. Conference date: November 13-14, 2023  

Looking forward to your contributions, 

Conference organizing committee.