logoPër shpalljen e 3 (tre) vendeve vakante, për personel ndihmës akademik me karakter administrativ.

Tre vende vakante, për personel ndihmës akademik me karakter administrativ.

Kliko, këtu