logoNjoftim – Për shpalljen e fituesëve për vendet e lira të punës “Kryetar I Deges se IT”, “Specialist IT” dhe “Sekretare mesimore” në Fakultetin e Shkencave Sociale te UT-se”.

Për shpalljen e fituesëve për vendet e lira të punës “Kryetar I Deges se IT”, “Specialist IT” dhe “Sekretare mesimore” në Fakultetin e Shkencave Sociale te UT-se”, të shpallur në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 84, datë 09.10.2023, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së.

Komisioni ad hoc, i ngritur me Vendim të Dekanit të Fakultetit te Shkencave Sociale, me Nr. 23., date 06/11/2023 , për vendet e lira të punës “Kryetar I Deges se IT”, “Specialist IT” dhe “Sekretare mesimore” në Fakultetin e Shkencave Sociale te UT-se”, të shpallur në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 84, datë 09.10.2023.

Komisioni Ad Hoc, vlerësoi dokumentacionin e dorëzuar të  kandidatëve dhe bëri pikëzimin perkatës të secilit kriter të shpallur  si  edhe intervistes se tyre.

Pikëzimi  u  përcaktua sipas kritereve të shpallura (të përgjithshme , të veçanta, dhe dokumentacioni i dorëzuar),  me raportin 70 pikë dosja dhe 30 pikë intervista.

 

Komisioni Ad hoc vendosi te shpall fitues;

1. Znj.Stefani Miçi per vendin e punes“Kryetar I Deges se IT”,

2. Znj.Esmeralda Rakipaj per vendin e punes Specialiste IT,

3. Znj.Mellpomeni Nasho, per vendin e punes Sekretare mesimore.