logoNjoftim – FSHS Alumni

I nderuar  ish student i Fakultetit të Shkencave Sociale!

Në kuadrin e kërkesave të legjislacionit në fuqi, Ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, i lutet studentëve që janë diplomuar në këtë fakultet për gjatë viteve 2020-2022 të plotësojnë këtë formular në linkun bashkëgjitur, nëpërmjet të cilit sigurohen të dhëna për punësimin e të diplomuarve. Këto të dhëna shërbejnë për të njohur ecurinë e punësimit të  diplomuarve, për të përmirësuar bashkëpunimin e Fakultetit të Shkencave Sociale me institucionet, organizatat, agjencisë që kërkojnë specialistë të diplomuar në Shkencat Sociale.

Duke ju konsideruar pjesë të komunitetit Alumni, besojmë se me pergjigjet tuaja do të kontribuoni për përparimin e Fakultetit të Shkencave Sociale.
Falenderime paraprake!

 

Formulari