logoNJOFTIM PËR AFAT SHTESË PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ( MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL) QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMEVE

NJOFTIM PËR AFAT SHTESË

 

PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE  ( MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL) QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMEVE

.

Studentët e ciklit të dytë të studimeve ( Master Shkencor dhe Master Profesional)  që plotësojnë kriteret e vendosura në  V.K.M Nr. 780, dt. 26.12.2018 për ulje të tarifës vjetore të shkollimit, duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton statusin e tyre ligjor.

.

DOKUMENTACIONI DORËZOHET:

 .

Vetëm  nëpërmjet postës në adresën :

“Fakutleti i Shkencave Sociale, Bulevardi “ Gjergj Fishta”, Tiranë

AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT 

NGA 30 Nëntor deri në 07 Dhjetor 2023

.

Studentët aplikues duhet të kenë kujdes që dokumentacioni i tyre të ketë ardhur në Fakultet nga posta brenda datës 07 Dhjetor 2023 që është afati përfundimtar i aplikimit. 

 .

-Për dokumentacionin që dorëzohet klikoni në linkun Dokumentacioni

.

-Për kërkesën për aplikim  klikoni në linkun Kërkesa