logoMandat Pagesat per Studentet

Mandat Pagese për Vërtetim Studenti

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Çertifikatë Notash

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Karton Diplome

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Bachelor / Tarifë e Përgjysmuar

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Tarifë Shkollimi Cikli i Parë Bachelor / Tarifë e Plotë

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Tarifë Shkollimi Cikli i Dytë Master Profesional  / Degë e Parë

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Tarifë Shkollimi Cikli i Dyte Master Shkencor  / Degë e Parë

Kliko, këtu


Mandat Pagese për Programin e Studimit te Vazhduar Kursi Psikopedagogjik

Kliko, këtu


Mandat Per Program Lende i Plote ose mbi 10-te lende

Kliko, këtu

 


Pagesa të kryhet pranë një banke të nivelit të dytë dhe mandati për Vërtetim/Çertifikatë Notash të dorëzohet pranë Zyrës së Informacionit dhe të gjithë mandatet e tjera të dorëzohen prane Zyres se Finances ne katin e dyte ne FSHS.