logoRezultati i konkurrimit per 2 (dy) vende te lira pune, per kategorine Asistent Lektor, prane Departamentit te Sociologjise, ne Fakultetin e Shkencave Sociale.

Rezultati i konkurrimit per 2 (dy) vende te lira pune, per kategorine Asistent Lektor, prane Departamentit te Sociologjise, ne Fakultetin e Shkencave Sociale.

 

Mbeshtetur ne Ligjin 80/2015 date 22.07.2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte  ne Republiken e Shqiperise”, nenin 64 pika 1; ne Statutin e Universitetit te Tiranes, neni 67 pikat 7 per punesimin e personelit akademik me kohe te plote, komisioni ad hoc i ngritur me vendim te Dekanit te Fakultetit te Shkencave Sociale , nr. 26, dt 22.12.2023, per zhvillimin e konkursit per 2 (dy) vende te lira pune, per kategorite Asistent Lektor, prane Departamentit te Sociologjise, ne Fakultetin e Shkencave Sociale realizoi fazat e vleresimit te dosjeve dhe te intervistimit te kandidateve.

Komisioni ka arritur ne perfundim se kandidatet fitues jane:

1- Erjo Jovan Mile

2- Sherif Nazmi Dervishi