logoNjoftim per shpalljen e 1 (një) vendi te lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor, me detyrë Laborante Departamenti.

Fakulteti i Shkencave Sociale te UT-se, shpall 1 (një) vend të lirë pune per personel ndihmës akademik me karakter mësimor, me detyre Laborante prane Departamentit te Psikologji-Pedagogjisë

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët ;

1.Të ketë përfunduar studimet universitare .

 1. Të jetë shtetas shqipetar me zotësi të plotë për të vepruar.
 2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje.
 3. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna.

 

.

Kriteret e veçanta qe duhet te plotesojne kandidatet ;

 

 1. Të zotërojë diplomë universitare, Bachelor dhe Master Shkencor ose Diploma ekuivalente me to (DIND).
 2. Të ketë së paku 3 (vite) vite eksperience ne pune,në profesion te njejte apo te ngjashem.
 3. Të ketë njohuri te “mira kompjuterike te programit word/exel.
 4. Te ketë dëshmi në një nga 5 (pesë) gjuhët e huaja perëndimore.
 5. Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe aftësi të punës në grup. 

.

 Dokumentat që duhet të dorëzojnë aplikantët;

 

 1. Kërkesë e aplikantit, për vendin e punës për të cilin kërkon të konkurojë.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Diplomë e studimeve universitare (bachelor + master) ose ( sist.4-vjecar), të noterizuar.
 4. Listë notash të studimeve bachelor dhe master shkencor, të noterizuar, ose liste notash të studimeve 4-vjeçare te noterizuar.
 5. Në rastin e diplomave te marra jashte shtetit, vërtetimin e njehsimit nga MASR.( të noterizuar).
 6. Çertifikatë e gjuhës së huaj, e noterizuar.
 7. Kopje e kartes se ID/ose pasaportë.
 8. Fotokopje e librezes se punes e noterizuar.
 9. Deshmi e penalitetit
 10. Rekomandim nga punëdhënësi i meparshem ( nëse ka qenë i/e punësuar).
 11. Raport mjeko-ligjor

 

.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është  12 shkurt  2024 – 25 shkurt 2024, prane Deges se Burimeve Njerezore te Fakultetit te Shkencave Sociale , ora 8.00’-15.30’.