logoVendim – “Për shpalljen e periudhës së vetëkandidimit për plotësimin vendeve vakante të KIZ-it në  Universitetin e Tiranës, me nga një anëtar, prej radhëve të personelit akademik të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Fakultetit të Drejtësisë”

Vendim

 Nr. 10, datë 28.03.2024

“Për shpalljen e periudhës së vetëkandidimit për plotësimin e dy vendeve vakante të KIZ-it në  Universitetin e Tiranës, me nga një anëtar, prej radhëve të personelit akademik të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Fakultetit të Drejtësisë”

.

Kliko, këtu