logoVendimin nr. 31, Datë 07/05/2024 “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – personelit akademik dhe vendin vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende”.

 Vendimin nr. 31,

Datë 07/05/2024

Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – personelit akademik dhe vendin vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende”, të Komisionit Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës, dhe formularët e aplikimit.

.

FORMULAR – APLIKIMI

(për sekretar të KZF-së, kandidat nga personeli administrativ)

Kliko, këtu

 

.

FORMULAR – APLIKIMI

(për anëtar të KZF-së, personel akademik vetëm nga Departamenti i Sociologjisë )

Kliko, këtu

 

.

VENDIM Nr. 31, Datë 07/05/2024

Kliko, këtu

.

Afati i aplikimit për vendet vakante në KZF – FSHS deri në datën 10.05.2024, e Premte ora 10:00, pranë zyrës IT.