logoKZF – FSHS ne kuader te zgjedhjeve te 21 Qershorit njofton per afatet dhe dokumentacionin per vetekandidimet ne postin e drejtuesit njesise kryesore dhe postet e drejtuesve njesive baze.

Komisioni Zgjedhor Fakultetit Shkencave Sociale njofton te interesuarit se ne kuader te zgjedhjeve 21 Qershorit per autoritetet dhe organet drejtuese ne Universitetin e Tiranes, do kryhen vetekandidimet per postin e drejtuesit njesise kryesore dhe postet e drejtuesve njesive baze.

Regjistrimet do kryhen prane sekretarit te KZF/FSHS te zyra burimeve njerezore fakultetit nga data 13 Maj deri ne daten 17 Maj, ora 08.00 deri ne oren 16.00.

Bashkengjitur do te gjeni kriteret ligjore qe duhet plotesojne kandidatet si dhe njoftimet e Komisionit Institucional Zgjedhor UT mbi vetekandidimin per postet Rektor dhe anetar Senatit akademik Universitetit Tiranes prane Komisionit Institucional Zgjedhor.

 Kryetari Kqz/FSHS Dr. Sofokli Meksi.

.

Fletete aplikimi per Dekan   Kliko, këtu


Flete aplikimi Pergjegjes Departamenti  Kliko, këtu


Vërtetim Regjistrimi Dekan nga KZF-te  Kliko, këtu


Vërtetim Regjistrimi Përgjegjës Departamenti nga KZF-te  Kliko, këtu


Dokumentacioni i kandidatit për Dekan Kliko, këtu


Dokumentacioni i kandidatit per Drejtues Departamenti Kliko, këtu


FORMULAR antiplagjiature  Kliko, këtu


Vendimin Nr. 38, datë 10.05. 2024  Kliko, këtu


Vendimin Nr. 45, datë 10.05.2024  Kliko, këtu