logoVENDIM Nr. 2, datë 10.05.2024 “Për përcaktimin e vendodhjes së zyrës së KZF-së së Fkultetit të Shkencave Sociale, Universiteti I Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës”.

VENDIM

Nr. 2, datë 10.05.2024

“Për përcaktimin e vendodhjes së zyrës së KZF-së së Fkultetit të Shkencave Sociale, Universiteti I Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës”.

 

Kliko, këtu