logoDatat e provimeve te Vitit te Pare dhe Vitit te Dyte Bachelor, Semestri i Dytë.

Datat e provimeve te Vitit te Pare dhe Vitit te Dyte Bachelor, Semestri i Dytë


1.Njoftohen te gjithe studentet e vitit te pare te programit te ciklit te pare te studimeve Bachelor, te ciklit akademik  2023-2026, per datat e sezonit te rregullt te provimeve per semestrin e dyte.

Studentet duhet te regjistrohen ne portalin e-Student.

Afati i fundit per regjistrim eshte 24 ore para dates se provimi (kujdes jo 24 h e fundit sepse nuk te lejon sistemi).

Studentet e cikleve akademik 2018-2021; 2019-2022 dhe 2020-2023  qe kane provime te mbartura nga vitit i pare duhet te regjistrohen prane Sekretarise Mesimore (ne sportelet perkatese). 

2.Njoftohen te gjithe studentet e vitit te dyte te programit te ciklit te pare te studimeve Bachelor, te ciklit akademik 2022-2025, kper datat e sezonit te rregullt te provimeve per semestrin e dyte.

Studentet duhet te regjistrohen ne portalin e-Student.

Afati i fundit per regjistrim eshte 24 ore para dates se provimi (kujdes jo 24 h e fundit sepse nuk te lejon sistemi).

Studentet e cikleve akademik 2018-2021; 2019-2022 dhe 2020-2023  qe kane provime te mbartura nga vitit i dyte duhet te regjistrohen prane Sekretarise Mesimore (ne sportelet perkatese). 


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu