logo10
JAN
2019

PROJEKTI ERASMUS+ MUNDUS – ELA

 • PROJEKTI ERASMUS+ MUNDUS – ELA

  Të dhëna të përgjithshme për projektin

  Titulli i projektit:

   “Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim në programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”

  Ankronimi: ELA

  Kodi i projektit:  573540-EPP-12016-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP

  Programi: Erasmus+ Mundus

  Data e fillimit: 15.10.2016

  Data e përfundimit: 14.10.2019

  Financuesi: Komisioni Evropian

  Financimi total:  € 943.663,00

  Institucioni Koordinues: Free University of Brussels (VUB)

  Përshkrim i projektit

  Qëllimet

  • Të mbështeten vendet partnere për të përditësuar kurrikulat e tyre;
  • Të përgatiten më mirë stafi dhe studentët e vendeve partnere për një proces qeverisjeje të shkollës dhe një proces mësimdhënieje të bazuar në të drejtat dhe për t’iu përgjigjur të drejtave proaktive në shoqëritë në tranzicion.

  Objektivat e përgjithshme

  • Të përmirësohet përgatitja e mësuesve për të zhvilluar një treg pune dhe shoqëri të bazuar në të drejtat;
  • Të përmirësohet niveli i kompetencave dhe aftësive të kultivuara nga institucionet e arsimit të lartë duke zhvilluar module të reja online dhe programe të reja të përgatitjes së mësuesve.

  Objektiva specifike

  • Të rihartohen programet dhe kurset e përgatitjes së mësuesve dhe të shkencave të edukimit duke përfshirë module që të transferojnë njohuri themelore të legjislacionit arsimor për studentët e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit me ose pa një arsimim të mëparshëm ligjor;
  • Të zhvillohen mjetet për të nxënit dhe mësimdhënien për legjislacionin arsimor dhe të drejtat në arsim;
  • Të krijohen burime të hapura arsimore dhe një sistem online të testimit;
  • Të rritet bashkëpunimi efektiv ndërmjet edukatorëve dhe juristëve të specializuar në fusha të ndryshme të së drejtës;
  • Të mbështeten partnerët me metodologjitë dhe qasjet pedagogjike, përfshirë përshkrimin e rezultateve të të nxënit për secilin nga modulet;
  • Të zhvillohet një qasje inovative për përgatitjen e mësuesve dhe rolin e ligjit në fushën e arsimit;
  • Të përmirësohet niveli profesional i personelit akademik;
  • Të lidhet arsimimi i mësuesve me standardet ndërkombëtare.

  Ndikimi i projektit

  • Produktet e projektit (analiza e programeve master në mësuesi dhe shkenca të edukimit; përmirësimi i kurrikulave dhe programeve lëndore përkatëse; përgatitja e moduleve të reja për legjislacionin në arsim; materialet metodologjike për pedagogët; burimet dhe platforma elektronike për legjislacionin në arsim, trajnimi i personelit akademik) do të ndikojnë në rritjen e ekspertizës profesionale të personelit akademik për legjislacionin arsimor dhe të drejtat në arsim.
  • Materialet e përgatitura nga projekti do të ndikojnë në zhvillimin e një këndvështrimi dhe të menduari të ri për të drejtat në arsim dhe do të garantojnë një cilësi më të lartë të përgatitjes së studentëve sipas standardeve evropiane.
  • Projekti do të ndikojë në ngritjen dhe funksionimin e rrjeteve lokale dhe ndërkombëtare për të drejtat në arsim edhe pas përfundimit të tij.
  • Materialet online të projektit do të jenë të mundshme për t’u përdorur edhe nga universitetet e tjera, që ofrojnë programe në mësuesi dhe shkenca të edukimit, që nuk janë pjesë e konsorciumit dhe ky do të jetë një kontribut për ta dhe një përfitim nga ana e tyre.
  • Produktet e projektit do të sigurojnë një konvergjencë me standardet evropiane.
  • Produktet elektronike të projektit, që mund të përdoren nëpërmjet internetit, do të zhvillojnë kompetencën digjitale për të gjitha grupet që do të kenë interes për këto produkte.
  • Të diplomuarit e programeve master në mësuesi dhe në shkenca të edukimit do të kontribuojnë në zbatimin e legjislacionit arsimor dhe të të drejtave në arsim në praktikë.
  • Zbatimi i legjislacionit dhe i të drejtave në arsim do të ndikojë në forcimin e shtetit ligjor dhe në demokratizimin e shoqërisë.

  Rezultatet e pritshme

  • Përmirësimi i programeve mësimore të mësuesisë dhe të shkencave të edukimit nëpërmjet integrimit më të mirë dhe më të plotë të dimensionit ligjor të arsimit.
  • Rishkrimi i programit të lëndëve të legjislacionit në arsim që zhvillohen në programet master të shkencave të edukimit dhe mësuesisë.
  • Përfshirja e temave për të drejtat në arsim në lëndët e programit të masterit të mësuesisë.
  • Përgatitja e paketës së moduleve për legjislacionin në arsim dhe përdorimi i saj.
  • Përgatitja e materialeve online për legjislacionin në arsim dhe testimin online.
  • Trajnimi i personelit akademik për përdorimin e metodologjive inovative për të nxënit dhe mësimdhënien e legjislacionit në arsim.
  • Free University of Brussels
  • Vytauto Didžiojo Universitetas
  • University of Bialystok
  • European Association for Education Law and Policy
  • University of Tirana
  • Aleksander Moisiu University of Durres
  • Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank
  • Francisk Skorina Gomel State University
  • Moscow City University
  • Kutafin Moscow State Law University
  • Mari State University
  • Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov
  • National research university/ Higher school of economics
 • EMRI

   

  ROLI NË PROJEKT

   

  FOTO

   

  Prof. Dr. Nikoleta Mita Koordinatore lokale e projektit, koordinatore  institucionale e projektit, eksperte e edukimit  mita
  Prof. Dr. Edmond Rapti Ekspert i edukimit  RAPTI
  Prof. Dr. Theodhori Karaj Ekspert i edukimit dhe ekspert ligjor  KARAJ
  Prof. Dr. Bardhyl Musai Ekspert i edukimit  musai
  Dr. Gerda Sula Eksperte e edukimit  sula
  Dr. Livia Nano Eksperte e edukimit

   

   IMG_1893
  Dr. Nada Kallçiu Eksperte e edukimit  nada
  Dokt. Rovena Sulstarova Eksperte ligjore dhe e legjislacionit arsimor

   

   ROVENA
 • Veprimtari të vitit 2018

  7-8 qershor 2018, Bialystok, Poloni

  Ekipi i FSHS, i përbërë nga Edmond Rapti, Theodhori Karaj, Nikoleta Mita, Livia Nano dhe Nada Kallçiu mori pjesë në Konferencën e pranverës të ATEE me temë “Ideimi i formimit dhe zhvillimit profesional të mësuesve për shekullin e 21-të: prirjet aktuale, sfidat dhe drejtimet për të ardhmen”, organizuar në Bialystok, Poloni. Një seancë e posaçme në këtë konferencë iu kushtua ndikimit të projektit EduLAw në programet e mësuesisë.

  Ekipi i FSHS bëri tre prezantime në këtë konferencë. Theodhori Karaj dhe Edmond Rapti prezantuan kumtesën me temë “Motivimi i studentëve të mësuesisë për zgjedhjen e mësuesisë si  profesion”; Livia Nano, Nada Kallçiu dhe Nikoleta Mita prezantuan kumtesën me temë “Pikëpamjet për t’u bërë mësues: rasti i studentëve të mësuesisë në Shqipëri”; Nikoleta Mita paraqiti prezantimin “Ndikimi në këndvështrimin pedagogjik i projektit EduLAw në programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit të UT-së”.

  Gjatë ditëve të konferencës, ekipi i Fakultetit të Shkencave Sociale të  Universitetit të Tiranës mori pjesë aktive në të gjitha seancat me pyetje dhe komente. Gjithashtu, ekipi i FSHS pati edhe bisedime me kolegë të universiteteve të ndryshme nga e gjithë bota për bashkëpunime në fushën e programeve të studimit të mësuesisë dhe të psikologjisë.

  Gjatë konferencës u krye vlerësimi i brendshëm i cilësisë dhe u mbajt takimi i  komitetit drejtues të projektit.

  erasmus-ela

  erasmus-ela

  ela-2

  ela-2

  .

   

   

  .

   

   

  4-5 qershor 2018, Minsk, Bjellorusi

  Nga 4 -5 qershor 2018, në kuadrin e projektit ELA, u mbajt në Minsk të Bjellorusisë seminari për pasqyrimin në kurrikulat e programeve të mësuesisë dhe të shkencave të edukimit të dimensionit ligjor të arsimit. Pjesëmarrësit në këtë veprimtari prezantuan mënyra të ndryshme të përfshirjes së moduleve të EduLAw në programet e studimeve të mësuesisë.

  Fakulteti i Shkencave Sociale u përfaqësua nga Nikoleta Mita, koordinatore institucionale e projektit e cila prezantoi ndryshimet në tematikën dhe rezultatet e të nxënit që do të bëhen në programet mësimore të lëndëve për politikat dhe legjislacionin në arsim që ofrohen në tre programe master si dhe mundësinë e ofrimit të moduleve të legjislacionit në arsim të përgatitura në kuadrin e projektit si kurs trajnimi për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në shërbim.

  Në këtë veprimtari u përcaktuan detyrat për përgatitjen e materialeve on-line, metodologjinë e mësimdhënies dhe të të nxënit, për sistemin e testimit të moduleve të legjislacionit në arsim.  Në këtë takim u planifikuan veprimtaritë e ardhshme të projektit dhe u plotësua formulari i vlerësimit të brendshëm.

  ela-3

  ela-4

  .

  .

   

  .

  Veprimtari të vitit 2017

  5-10 nëntor  2017, Bialystok, Poloni

   

  Zhvillohet internshipi i tretë trajnues në Bialystok, Poloni. Programi i këtij internshipi përmbante tavolina të rrumbullakta për diskutimin e çështjeve të përmbajtjes, të rasteve dhe të strukturës të moduleve të prezantuara  në dy internshipet e zhvilluara në Lituani dhe Belgjikë gjatë viti 2017.

  Gjatë ditëve të internshipit ekipi i Fakultetit të Shkencave Sociale të  Universitetit të Tiranës mori pjesë aktive në të gjitha tavolinat e rrumbullakta. Ai  prezantoi përmirësimet e bëra në dy modulet e përgatitura nga anëtarët e ekipit të tij dhe dha mendime për përmirësimin e moduleve dhe rastet e përgatitura nga kolegët e universiteteve të tjera të konsorciumit.

  Nga FSHS të Universitetit të Tiranës në këtë internship morën pjesë tre pedagogë: Nikoleta Mita, Theodhori Karaj, Livia Nano.

  Sipas programit të internshipit, ekipi i FSHS ndoqi ligjeratën e hapur me temë “A duhet mësuesit të kënë nivelin master? Rezultate nga një studim krahasues me studentët e mësuesisë në pesë vende evropiane” të mbajtur nga Marta KowaIczuk-Waledziak, Universiteti i Bialystok.

  Ekipi i FSHS pati edhe bisedime me kolegë të Universitetit të Bialystok për bashkëpunime dypalëshe në fushën e programeve të studimit të psikologjisë dhe të mësuesisë.

  Gjatë intenshipit u krye vlerësimi i brendshëm i cilësisë dhe u mbajtën takimet e komitetit drejtues të projektit.

  Untitled

  Untitled

  Untitled

   

   

   

   

   

   

  .

   

  24 – 30 shtator 2017, Bruksel-Antverp, Belgjikë

  Zhvillohet internshipi i dytë trajnues në Bruksel dhe Antverp, Belgjikë. Programi i këtij internshipi kishte dy pjesë. Pjesa e parë u zhvillua në dy ditë  në Bruksel. Gjatë dy ditëve u zhvilluan vizita dhe takime në mjediset e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian. Prezantimet dhe diskutimet u përqendruan rreth rolit, politikave, iniciativave dhe veprimtarive të institucioneve evropiane për çëshje të arsimit, të bashkëpunimit ndërkombëtar, të modernizimit të arsimit të lartë dhe të Procesit të Bolonjës. Gjatë ditëve të tjera të programit u prezantuan shtatë programet modulare, modulet përkatëse të përgatitura nga universitetet partnere në projekt dhe rastet sipas moduleve. Për çdo modul dhe rast të paraqitur u zhvilluan diskutime dhe u dhanë sugjerime për përmirësime.

  Nga Universiteti i Tiranës në këtë takim morën pjesë gjashtë pedagogë të FSHS: Edmond Rapti, Nikoleta Mita, Bardhyl Musai, Gerda Sula, Livia Nano dhe Rovena Sulstarova. Ekipi i FSHS të UT prezantoi dy module dhe pesë raste nga konteksti shqiptar i zbatimit të legjislacionit në arsim dhe dha mendime për çështjet që u diskutuan.

  Nikoleta Mita dhe Livia Nano prezantuan modulin e përgatitur prej tyre me titull: “Legjislacioni për cilësinë në arsim”.

  Gerda Sula dhe Rovena Sulstarova prezantuan modulin e përgatitur prej tyre së bashku me Theodhori Karaj të titulluar: “Rregullimi ligjor për arsimin profesional, KEK niveli 5 dhe zbatimi i tij”.

  Edmond Rapti, Bardhyl Musai, Gerda Sula dhe Rovena Sulstarova paraqitën rastet nga konteksti shqiptar për kompetencat në arsim, për statusin e mësuesit, për cilësinë në arsim, për qeverisjen dhe administrimin në nivel lokal.

  Gjatë ditëve të internshipit u krye vlerësimi i brendshëm i cilësisë; u ndoq seanca e mbrojtjes së hapur të doktoratës të zhvilluar në Universitetin e Antverpit, të përgatitur nga Georgia du Plessis dhe u mbajtën takimet e komitetit drejtues të projektit.

  Untitled

  Untitled1Untitled2

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

  .

   

  4 – 10 qershor 2017, Kaunas, Lituani

  Zhvillohet internshipi i parë trajnues në Kaunas, Lituani. Gjatë këtij internshipi u prezantuan tetë programet modulare dhe tetë modulet e përgatitura nga universitetet partnere në projekt; u prezantuan rastet gjyqësore, administrative dhe studimore në përputhje me çështjet e moduleve. Për çdo modul dhe rast të paraqitur u zhvilluan diskutime dhe u dhanë sugjerime për përmirësime.

  Nga Universiteti i Tiranës në këtë takim morën pjesë katër pedagogë: Nikoleta Mita, Theodhori Karaj, Gerda Sula dhe Livia Nano. Ekipi i FSHS të UT prezantoi pesë raste nga konteksti shqiptar i zbatimit të legjislacionit në arsim dhe dha fidbek për modulet e përgatitura nga kolegët e universiteteve partnere.

  Gerda Sula prezantoi rastin për procedurat disiplinore ndaj nxënësve dhe dha fidbek për modulin për vlerësimin e mësuesve.

  Livia Nano prezantoi rastin për diskriminimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim në Shqipëri.

  Nikoleta Mita prezantoi dy raste: 1) rast gjyqësor për ndryshimin e rezultatit të provimit të maturës shtetërore të një maturanti në lëndën “Gjuhë shqipe-letërsi” për vitin 2014. 2) rast për vlerësimin e mësuesit  në kuadrin e kualifikimit.

  Theodhori Karaj prezantoi rastin e Vendimit të Komisionerit për të Drejtën për Informim dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale lidhur me zbatimin  e Ligjit “Për Mbrojtjen e të dhënave personale” nga DAR Elbasan, 2016.

  Gjatë ditëve të internshipit u krye vlerësimi i brendshëm i cilësisë; u zhvilluan leksione të hapura dhe u mbajtën takimet e komitetit drejtues të projektit.

  Untitled1111

  Untitled33333

  dwefwewf

   

   

   

   

   

  .

   

   

  .

  2 – 4 Shkurt 2017, Moskë, Rusi

  Nga 2-4 shkurt 2017 në Moskë, Rusi u zhvillua takimi prezantues i Projektit ELA me pjesëmarrjen e partnerëve të projektit. Gjatë këtij takimi u paraqitën vizioni, qëllimet dhe objektivat e projektit, veprimtaritë e parashikuara në kuadrin e projektit, u prezantua buxheti i projektiti dhe u dhanë udhëzime praktike për zbatimin e projektit. Takimi u organizua nga Universiteti i Qytetit të Moskës, Universiteti i Lirë i Brukselit dhe Shoqata Evropiane për Legjislacionin dhe Politikat në Arsim.  Sipas programit të takimit, u mbajt edhe leksioni i hapur me temë: “Zhvillimi i të drejtave në arsim të fëmijëve me nevoja të veçanta” nga Elena Shinkareva.

  11111

   

   

   

   

   

   

   

 • Veprimtari të vitit 2019

  Local D&S Pilot Teaching of the EduLAw modules for students’ teachers, University of Tirana, Faculty of Social Sciences in Tirana (Albania) in the beginning of the year 2019.

  From April 20 to May 5th 2019, the University of Tirana completed a pilot version of the EduLAw modules that it will be offered in the coming academic years for the Master of Science students of Education Policy and Administration; Master of Science students of Teachers of Social Science as well as of Professional Master students of Special and Social Pedagogy

  The course for university students is aimed at developing an understanding of standards in education within the European Union, and rights and obligations of stakeholders in education.

   

   

  EduLaw modules piloting with students of Master of Science students of Education Policy and Administration:

  Foto 1.1

  Foto 1.2Foto 1.3Foto 1.4

  Foto 1.5

   

  Foto 1.6

  .

   

  EduLaw modules piloting with Master of Science students of Teachers of Social Science:

   

  2.12.2

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  EduLaw modules piloting with students of Professional Master students of Special and Social Pedagogy:

   

  3.13.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

  Veprimtari të vitit 2018

  Prezantim i projektit ELA në Ditën e Evropës, 9 maj 2018

  Më 9 maj 2018, Dita e Evropës, ekipet e Universitetit të Tiranës dhe të Universitetit të Durrësit morën pjesë në aktivitetet e organizuara nga Delegacioni i BE në Fshatin e BE-së (sheshi Skënderbej) në Tiranë. Në këndin Kulturë dhe Edukim, Zyra Kombëtare Erasmus + Shqipëri  ekspozoi materiale nga projektet Erasmus + Mundus. Dy postera dhe një fletëpalosje e projektit ELA u ekspozuan në Ekspozitën e Posterave të Projekteve. Ekipet e Universitetit të Tiranës dhe të Universitetit të Durrësit shkëmbyen përvojën me ekipet e universiteteve të tjera të vendit që po zbatojnë Projektet Erasmus + Mundus. Më shumë informacion ju mund të merrni në lidhjet:

  https://www.facebook.com/Albanian-Erasmus-Office-359546980904543/

   

  https://www.facebook.com/359546980904543/photos/pcb.1032475760278325/1032474216945146/?type=3&theater

  18-ela

  18-ela18-ela18-ela

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

  .

   

   

   

  .

   

   

  .

   

   

   

   

   

  Takim i ekipit të punës të projektit, UT, Tiranë (Shqipëri), 16 prill 2018
  Më 16 prill 2018, ekipi i Universitetit të Tiranës zhvilloi një takim me fokus në detyrat për tre aktivitetet e ardhshme ndërkombëtare që do të organizohen në Minsk, Bialystok dhe Moskë në periudhën qershor-korrik 2018. Ekipi diskutoi mbi draftin e tre programeve të përditësuara të lëndëvë  që lidhen me legjislacionin në  arsim që ofrohen në tre programe master; diskutoi për mundësinë që modulet EduLaw të ofrohen si një kurs i shkurtër trajnimi për drejtorët dhe mësuesit e shkollave në kuadrin e zhvillimit të tyre profesional; diskutoi për mundësinë e ofrimit të paketave të moduleve si një mësim i përzier, ku mësimi zhvillohet ballë për ballë dhe me teknologji mësimore bashkëkohore. Tema e dytë e diskutimit ishte përgatitja e kumtimeve që do të prezantohen në konferencën e ATEE në Bialystok. Ekipi i Universitetit të Tiranës mori përgjegjësinë për të paraqitur dy kumtesa. Tema e tretë e diskutimit u përqendrua në kandidatët dhe projektet e mundshme kërkimore që mund të paraqiten në shkollën verore ndërkombëtare që do të organizohet në Moskë.

  18ela-1

  .

   

   

   

   

  .

   

   

  Takim i ekipit të punës të projektit, UT, Tiranë (Shqipëri), 12 mars 2018

  Më 12 mars 2018, ekipi i moduleve të projektit të Universitetit të Tiranës pati një takim rreth versionit përfundimtar të tekstit të videos, prezantimit me power point të dy moduleve: “Legjislacioni për cilësinë në arsim” dhe “Korniza Evropiane e Kualifikimeve (EQF ) dhe zbatimi i saj‘’. Ekspertët diskutuan për kriteret e përzgjedhjes së tekstit dhe mënyrën e prezantimit të rasteve.

  18ela-1

   

   

   

   

   

  .

   

  .

   

   

  .

   

   

   

  Takim i ekipit të punës të projektit, UT, Tiranë (Shqipëri), 19 shkurt 2018

  Më 19 shkurt 2018 ekipi i punës i projektit të Universitetit të Tiranës organizoi një takim mbi versionin përfundimtar të dy moduleve “Legjislacioni për cilësinë në arsim” dhe “Korniza Evropiane e Kualifikimeve (EQF ) dhe zbatimi i saj” dhe përmirësimet përfundimtare të bazuara në kontributin nga partnerët.

  ela-18-3

  .

   

  .

   

  .

   

  Veprimtari të vitit 2017

  Dhjetor 2017

  Me fondet e Projektit Erasmus+ ELA janë blerë pajisje që do të ndihmojnë në përmbushjen e  qëllimeve dhe objektivave të këtij projekti në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Pajisjet janë vënë në dispozicion të anëtarëve të ekipit të projektit.

  paisje

  paisje-2paisje-3

  .

   

   

  .

   

   

   

   

  .

  .

  Takime informuese

  15 nëntor 2017

  Takim informues në Dekanatin e FSHS për pjesëmarrjen e ekipit të FSHS në internshipin që u zhvillua në Poloni në periudhën 5-10 nëntor 2017. Në takim morën pjesë Edmond Rapti, dekan i FSHS, Nikoleta Mita, koordinatore e projektit dhe anëtarët e ekipit të projektit të FSHS: Theodhori Karaj dhe Livia Nano. Në takim u diskutuan detyrat e FSHS për përmirësimin e moduleve dhe planin e veprimtarive të vitit 2018.

  9 tetor 2017

  Takim informues në Dekanatin e FSHS për përgatitjet për internshipin e radhës që do të zhvillohet në Poloni në periudhën 5-10 nëntor 2017. Në takim morën pjesë Edmond Rapti, dekan i FSHS, Nikoleta Mita, koordinatore e projektit dhe anëtarët e ekipit të projektit të FSHS: Theodhori Karaj, Livia Nano dhe Rovena Sulstarova.

  5 shtator 2017

  Takim informues në Dekanatin e FSHS për përgatitjet për internshipin e radhës që do të zhvillohet në Belgjikë në periudhën 24 -30 shtator 2017. Në takim morën pjesë Edmond Rapti, dekan i FSHS dhe Nikoleta Mita, koordinatore e projektit dhe anëtarët e ekipit të projektit të FSHS: Bardhyl Musai, Livia Nano, Gerda Sula, Rovena Sulstarova.

  31 gusht 2017

  Takim informues në Drejtorinë e Komunikimit & Marrëdhënieve me Jashtë të UT për ecurinë e projektit dhe disa çështje administrative. Në takim morën pjesë Elton Skëndaj, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit & Marrëdhënieve me Jashtë të UT, Erida Elmazi, punonjëse në Drejtorinë e Komunikimit & Marrëdhënieve me Jashtë të UT dhe Nikoleta Mita, koordinatore e projektit për UT.

  27 qershor 2017

  Dërgohet fidbek i EACEA për vizitën e monitorimit të projektit në Shqipëri.

  3 maj 2017

  Takim informues i Gracienne Lauwers dhe Paul Van Caesbroeck në Rektoratin e Universitetit të Tiranës për rolin dhe përgjegjësitë e Universitetit të Tiranës si partner i projektit. Në takim morën pjesë: Prof. Dr. Mynyr Koni, rektor i UT, Elton Skëndaj, Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit & Marrëdhënieve me Jashtë i UT, Genci Alimehmeti, vlerësues i brendshëm i projektit, Juliana Latifaj pjesëtare e ekipit të projektit.

  3 maj

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

  2 maj 2017

  Në mjediset e Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Tiranë u zhvillua takimi për monitorimin e projektit.  Në takim morën pjesë Edit Dibra, koordinatore lokale e Zyrës Kombëtare të Erasmus+ Shqipëri, Elona Saraçi dhe Oltion Pengu, punonjës të Zyrës Kombëtare të Erasmus+ Shqipëri; Nikoleta Mita, koordinatore e projektit (UT); Ervin Karamuço, koordinator i projektit  (UD), Gracienne Lauwers, koordinatore e projektit (VUB) dhe Paul Van Caesbroeck, menaxher i visibilitetit të projektit. Në takim u paraqit informacion për ecurinë e projektit si dhe u dhanë këshilla për çështje të menaxhimit administrativ dhe financiar të projektit.

  2 maj

  2maj2

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

  27 prill 2017

  Takim informues i Gracienne Lauwers dhe Paul Van Caesbroeck në FSHS të UT me pjesëmarrjen e ekipit të projektit të këtij fakulteti për zbatimin e projektit. Në takim morën pjesë Edmond Rapti, dekan i FSHS si dhe pedagogët Nikoleta Mita, Bardhyl Musai, Gerda Sula, Nada Kallçiu dhe doktorantja Rovena Sulstarova.

  2maj2

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

  24 prill 2017

  Në FSHS të UT, u zhvillua takimi i Gracienne Lauëers dhe Paul Van Caesbroeck me koordinatorët e projektit të Universitetit të Tiranës dhe të Universitetit të Durrësit për prezantimin e çështjeve të administrimit të projektit.

  10 dhjetor 2016

  Takim me ekipin e projektit për informim për detyrat paraprake të analizës së programeve ekzistuese të mësuesisë dhe të shkencave të edukimit si dhe për plotësimin e pyetësorit për statusin e mësuesit. Morën pjesë Nikoleta Mita, Edmond Rapti, Theodhori Karaj, Bardhyl Musai, Gerda Sula, Livia Nano, Nada Kallçiu.

  25 nëntor 2016

  Takim informues me drejtuesit e FSHS dhe ekipin e projektit për vizitën në Moskë. Morën pjesë Edmond Rapti, Nikoleta Mita, Theodhori Karaj.

  21 tetor 2016

  Takim informimi me drejtuesit e FSHS dhe ekipin e projektit për fillimin e projektit dhe detyrat e caktuara për zbatimin e tij. Morën pjesë Edmond Rapti, dekan i FSHS, Theodhori Karaj, përgjegjës i DPP dhe Nikoleta Mita, koordinatore institucionale e projektit, Gerda Sula, Livia Nano dhe Nada Kallçiu.

   

  Takime pune të ekipit të projektit

  Përgatitja e moduleve, rasteve dhe materialeve të tjera në kuadër të projektit

  Ekipi i projektit i FSHS të UT është përgjegjës për përgatitjen e dy moduleve për legjislacionin në arsim:

  Modul 1: “Legjislacioni për cilësinë në arsim”;

  Moduli 2: “Rregullimi ligjor për arsimin profesional, KEK niveli 5 dhe zbatimi i tij”.

  Në kuadrin e punës për përgatitjen e këtyre moduleve, ekipi i projektit i FSHS  të UT ka zhvilluar disa takime pune.

  9 tetor 2017

  Dy grupet e punës së moduleve të përbërë nga Nikoleta Mita, Livia Nano, Theodhori Karaj, Gerda Sula dhe Rovena Sulstarova diskutuan rreth mënyrës së reflektimit të sugjerimeve për përmirësimin e moduleve, të dhëna nga kolegët në Belgjikë.

  5 shtator 2017

  Takim lokal i grupit të punës të UT dhe UD në FSHS të UT lidhur me përgatitjet për internshipin e Belgjikës. Diskutimi u përqendrua në përzgjedhjen e rasteve gjyqësore, administrative dhe studimore për modulet që do të prezantohen në Belgjikë dhe formatin e prezantimit të tyre. Në takim morën pjesë Nikoleta Mita, Bardhyl Musai, Gerda Sula, Livia Nano, Nada Kallçiu, Rozeta Biçaku, Shqipe Haxhihyseni dhe Rovena Sulstarova.

  Untitled

  Untitled

  Untitled

   

   

   

   

   

   

  .

   

  15 qershor 2017

  Zhvillohet takimi i përbashkët i grupeve të punës të Universitetit të Tiranë dhe Universitetit të Durrësit për përgatitjen e moduleve që do të prezantohen në internshipin e Belgjikës. Në takim morën pjesë Nkoleta Mita, Theodhori Karaj, Gerda Sula, Livia Nano, Rovena Sulstarova nga UT dhe Ervin Karamuço, Rozeta Biçaku dhe Shqipe Haxhihyseni nga UD. U caktuan afatet e dorëzimit të programeve të moduleve dhe të moduleve dhe afatet e dhënies së fidbekut nga grupi i recensuesve.

  10 maj 2017

  Diskutim për rastet gjyqësore, administrative dhe studimore që do të prezantohen në Kaunas. Në takim morën pjesë Nikoleta Mita, Theodhori Karaj, Gerda Sula, Livia Nano, Rovena Sulstarova, anëtarë të ekipit të UT dhe Ervin Karamuço, Rozeta Biçaku dhe Shqipe Haxhihyseni, anëtarë të ekipit të UD.

  Untitled111

  Untitled334343

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

  31 mars 2017

  Ekipi i projektit  i dërgon Gracienne Lauëers, koordinatore  e projektit, propozimin e strukturës së moduleve.

  22222

  444444

   

   

   

   

   

   

   

  24 mars 2017

  Autorët e moduleve, Nikoleta Mita, Livia  Nano, Theodhori Karaj, Gerda Sula, Rovena Sulstarova diskutuan tabelën e përmbajtjes së dy moduleve.

   

  17 mars 2017

  Dy grupet e punës së projektit diskutuan kriteret për përzgjedhjen e shembujve dhe të rasteve të studimit. Në takim morën pjesë Bardhyl Musai dhe Nada Kallçiu si ekspertë të edukimit, Nikoleta Mita, Livia Nano dhe Gerda Sula si ekspertë të moduleve.

   

   

  10 mars 2017

  Dy grupet e punës për modulet, të përbëra nga Nikoleta Mita, Livia Nano, Theodhori Karaj, Gerda Sula dhe Rovena Sulstarova diskutuan planin e punës për përgatitjen e moduleve dhe disa çështje të përbashkëta për formatin e modulit.

   

  Në periudhën 10 dhjetor 2016 – 9 janar 2017, ekipi i FSHS të Universitetit të Tiranës, i përbërë nga  Nikoleta Mita, Edmond Rapti, Theodhori Karaj, Bardhyl Musai, Gerda Sula, Livia Nano, Nada Kallçiu ka punuar për analizën e programeve aktuale të ciklit të dytë në mësuesi dhe shkenca të edukimit si dhe për plotësimin e pyetësorit për statusin ligjor të mësuesit.

 • RAPORTE

  Link për raporte

  edulaweu.eu/teaching-modules/

  edulaweu.eu/2017/10/04/second-edulaw-internship-brussels-

  edulaweu.eu/2017/05/16/internship-1-kaunas-lithuania-04-10-june-2017/

   ANALIZA

  LEGAL STATUS OF TEACHERS IN EUROPE: CASE OF ALBANIA     PDF

  Link për analiza

  edulaweu.eu/2017/01/28/kickoff-meeting-moscow-01-04-february-2017/

  BROSHURA

  FLETËPALOSJE

 • PLANE MËSIMORE

  Master i Shkencave në Politika dhe Drejtim arsimi (variant anglisht) PDF

  Master i Shkencave në Mësimdhënie të Shkencave Sociale (variant anglisht) PDF

  Master Profesional në Pedagogji sociale dhe speciale (variant anglisht) PDF

   

  MODULE

  Shtator 2017

  • Varianti i parë i Modulit “Legjislacioni për cilësinë në arsim”
  • Varianti i parë i Modulit “Rregullimi ligjor për arsimin profesional, KEK niveli 5 dhe zbatimi i tij”

  Link për modulet:

  edulaweu.eu/teaching-modules/

  edulaweu.eu/2017/10/04/second-edulaw-internship-brussels-antwerpbelgium-24-30-september-2017/

  edulaweu.eu/2017/05/16/internship-1-kaunas-lithuania-04-10-june-2017/

  RASTE

  Raste ligjore, administrative dhe raste studimi sipas moduleve

  Link për rastet:

  edulaweu.eu/teaching-modules/

  edulaweu.eu/2017/10/04/second-edulaw-internship-brussels-antwerpbelgium-24-30-september-2017/

  edulaweu.eu/2017/05/16/internship-1-kaunas-lithuania-04-10-june-2017/

   

  PREZANTIME

  Curriculum development

  Impat of EDULAW project in teacher education and education science programs in the UT: a pedagogical perspective

  Attitudes towards becoming a teacher:   the case of student teachers in Albania

  INFORMATION ON PROJECT IMPLEMENTATION    28 June 2018

  VIDEO

  Link për videot:

  edulaweu.eu/2017/05/07/kickoff-meetings-tirana-and-durres-albania-24-april-5-may-2017/

  edulaweu.eu/2017/01/28/kickoff-meeting-moscow-01-04-february-2017/

  MATERIALE NDIHMËSE 

  Paketa përmbledhëse të legjislacionit shqiptar për arsimin sipas çështjeve të moduleve

  Link për materiale ndihmëse:

  edulaweu.eu

 • VIDEO

  https://www.youtube.com/channel/UCZXUc4iZZ63S1ityarIm_Tg/videos

 • Koordinatori për Universitetin e Tiranës

  Nikoleta Mita, Prof. Dr.

  Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë

  Fakulteti i Shkencave Sociale

  email : nikoleta55@yahoo.com

  cel: 00355 69 22 85 578

  Link

  http/www.edulaw.eu.eu

  http://www.unitir.edu.al/


EduLAw
Program of Conference
Right based decision making in education
27 September, 2019
Venue: Faculty of Social Science, University of Tirana, Albania

In the framework of EduLaw Project – Erasmus, a conference on Right Based Decision Making in Education took place in Faculty of Social Sciences, University of Tirana on 27 of September 2019.

During the conference the Textbook on Law and Rights for Students in Teacher Training and Education Sciences has been launched. This textbook has been written for students from non-EU countries in mind. The law is placed within the an educational context and students are provided with an accessible treatment of all key areas of rights in education and the legal framework regulating education from a comparative perspective. The textbook was written by an international consortium of scholars from Belgium, Poland, Lithuania, Belarus, Russia and Albania.

 

Në kuadër të projektit EduLaw-Erasmus në datën 27 Shtator 2019, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Sociale u zhvillua një konferencë me temën Procesi i vendimarrjes në edukim i orientuar nga të drejtat njerëzore.

Gjatë konferencës u prezantua edhe botimi i Tekstit Udhëzues për Legjislacionin dhe të Drejtat për Studentët e Mësuesisë dhe Shkencave të Edukimit. Ky tekst udhëzues është hartuar duke mbajtur në vëmendje studentët e vendeve jo anëtare të BE. Synimi i këtij teksti është ti udhëzojë këta student për një lëndë të cilën ata e zhvillojnë për herë të parë përmes pasqyrimit të vecorive të sistemeve arsimore dhe legjislacionit në arsim. Ligji është vendosur brenda një konteksti arsimor dhe studentët pajisen me njohurit për fushat kryesore të të drejtave në arsim si dhe kornizën ligjore që rregullon arsimin nga një këndvështrim krahasues. Teksti është shkruar prej një grupi studjuesish ndërkombëtarë nga Belgjika, Polonia, Lituania, Bjellorusia, Rusia dhe Shqipëria.

.

Program of Conference,  Click here

.

edulaw1edulaw2 edulaw3edulaw4 edulaw5 edulaw6 edulaw7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NADA1

Kliko,Këtu | Click Here

….

– Tekst Udhëzues për Legjislacionin dhe të Drejtat për Studentët e Mësuesisë dhe Shkencave të Edukimit –
– Introductory Textbook On Law and Rights for Students in Teacher Training and Educational Sciences –

Kliko, Këtu | Click Here