logoListat jopërfundimtare të kandidatëve fitues për Degë e Dytë studimesh në programet Master në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Në zbatim të udhëzimit Udhëzimit Nr. 17, datë 30.07.2019 si dhe Urdhërit të përbashkët Nr.2 datë 02.07.2020 i RASH dhe QSHA, Komisioni i Vlerësimit Ad-Hoc në Fakultetin e Shkencave Sociale pasi shqyrtoj dosjet e kandidatëve për degë e dytë studimesh në programet Master, shpall renditjen jopërfundimtare të tyre.

Kliko, këtu