logoNisin Trajnimet në FSHS për Microsoft Office

Në Fakultetin e Shkencave Sociale filluan trajnimet për Stafin Akademik rreth Sistemit Microsft Teams Online (për zhvillimin e procesit mësimor on line). Dëshirojmë te njoftojmë të gjithë studentët se këtë javë sipas një date dhe orari spacifik (i cili do të publikohet në faqen zyrtare) studentët do të paraqiten pranë zyrës së IT për të tërhequr kredencialet e emailit zyrtar të krijuar për cdo student. Për më shumë informacion në faqen zyrtare do të publikohet gjithashtu dhe një udhëzues për studentët në lidhje me përdorimin e kësaj platforme.