logoPROJEKT RREGULLORE E BRENDSHME E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR COVID-19”

PROJEKT RREGULLORE E BRENDSHME E UNIVERSITETIT TË TIRANËS “PËR MBROJTJEN NGA INFEKSIONI I SHKAKTUAR NGA VIRUSI COVID-19”

Kliko, këtu

Shënim: Në fund të materialit gjenden formularët e vetëdeklarimit dhe deklaratat personale