logoNJOFTIM – PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ( MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL) QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMEVE

Studentët e ciklit të dytë të studimeve ( Master Shkencor dhe Master Profesional)  që plotësojnë kriteret e vendosura në  V.K.M Nr. 780, dt. 26.12.2018 për ulje të tarifës vjetore të shkollimit, duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton statusin e tyre ligjor.

AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT

NGA 17 NËNTOR 2020- 04 DHJETOR 2020

DOKUMENTACIONI DORËZOHET ME POSTË

Adresa: Fakulteti i Shkencave Sociale, Bulevardi “Gjergj Fishta” Tiranë

.

Per dokumentacionin që dorëzohet klikoni në linkun DOKUMENTACIONI