logoNjoftim për studentët e FSHS që kanë përfituar bursë shteti apo edhe përjashtim reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2020 – 2021. (Financa FSHS)

NJOFTIM

.

PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE QË KANË PËRFITUAR BURSË SHTETI APO EDHE PËRJASHTIM REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020- 2021

.

Në zbatim të Vendimit Nr. 39, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave “ Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar, Vendimit Nr. 40, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 269, datë 29.03.2017 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale në pamundësi financiare për të mbuluar tarifat vjetore të shkollimit”,të ndryshuar, Vendimit Nr. 780, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”, Vendimit Nr. 288, datë 21.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në instititucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të pare të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”, të ndryshuar, listat e studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale të cilët kanë aplikuar për përfitim burse nga fondi mbështetjes studentore apo/edhe përfitim nga përjashtimi/reduktimi i tarifës së shkollimit për vitin akademik  dhe janë miratuar si fitues me Vendimin e Bordit të Administrimit të UT-së Nr. 50, datë 23.12.2020, i gjeni në linkun si vijon:

.

1.Lista e studentëve te ciklit parë të studimit Bachelor që perfitojne BURSE  shteti  per vitin akademik 2020-2021  sipas VKM Nr. 39, dt. 23.01.2019

.

2.Lista e studentëve te ciklit parë të studimit Bachelor, të cilet perfitojne perjashtim nga tarifa e shkollimit  per vitin akademik 2020-2021  sipas VKM Nr. 40, dt. 23.01.2019

.

3.Lista e studentëve te ciklit dyte të studimit Master Shkencor/ Profesional, të cilet perfitojne reduktim ne masen 50% nga tarifa e shkollimit  per vitin akademik 2020-2021  sipas VKM 780 , date 26.12.2018

.

4.Lista e studentëve te vitit akademik 2020-2021, te ciklit te pare Bachelor me kohe te plote me note mesatare te ponderuar  nga 6-9, qe kane shlyer te gjitha detyrimet e vitit akademik paraardhes  dhe përfitojnë reduktim në masën 50 % të tarifës vjetore të shkollimit

.

5.Lista e studentëve te vitit akademik 2020-2021, te ciklit te pare Bachelor me kohe te plote me note mesatare te ponderuar  nga 6-9, të cilët  nuk i kane  shlyer te gjitha detyrimet e vitit akademik paraardhes dhe përfitojnë reduktim në masën 50 të tarifës vjetore të shkollimit

.

Shënim !

.

1- Për të gjithë ata studentë të cilët a) kanë aplikuar brenda afateve nëpërmjet rrugës postare në Fakultet dhe nuk janë shpallur fitues ose b) për ata studentë që nuk kanë patur mundësi objektive për të aplikuar për përfitim brenda afatit të caktuar për të dorëzuar dokumneta, të shikojnë njoftimet që do të dalin në faqen zyrtare të FSHS-së në ditët në vijim për mënyrën sesi do të veprojnë.

.

2- Për studentët që janë fitues të bursës , Fakulteti është në përfundim të hapjes së llogarisë bankare pranë Bankës Credins për secilin prej tyre (atyre që nuk kanë patur llogari) dhe nga dita e nesërme do të fillojë lëvrimin e bursës në llogarinë personale për secilin student përfitues. ( në momentin që lekët do ti keni në llogari do të njoftoheni nëpërmjet faqes së Fakultetit)

.

3.Studentët e listës Nr. 5, përfitojnë 50 % reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2020- 2021. Saktësojmë se në pjesën ku shëhohet “të cilët  nuk i kane  shlyer te gjitha detyrimet e vitit akademik paraardhes” bëhet fjalë për detyrimet akademike , domethënë kwta studentw nuk i kanë shlyer  të gjitha provimet e vitit parardhës( ose kanë notë jokaluese në disa prej tyre)  dhe nuk bëhet fjalë për detyrimet financiare.

.

Për NJOFTIMIN –> Kliko, këtu

Lista përmbledhëse e studentëve te ciklit parë të studimit Bachelor që perfitojne BURSE shteti per vitin akademik 2020-2021 sipas VKM Nr. 39, dt. 23.01.2019 –> Kliko,këtu

Lista përmbledhëse e studentëve te ciklit parë të studimit Bachelor, të cilet perfitojne perjashtim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2020-2021 sipas VKM Nr. 40, dt. 23.01.2019 –>Kliko ,këtu

Lista përmbledhëse e studentëve te ciklit dyte të studimit Master Shkencor/ Profesional, të cilet perfitojne reduktim ne masen 50% nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2019- 2020 sipas VKM 780 , date 26.12.2018 –>Kliko,këtu

Lista e studenteve te vitit akademik 2020-2021, te ciklit te pare Bachelor me kohe te plote me note mesatare te ponderuar nga 6-9, qe kane shlyer te gjitha detyrimet e vitit akademik paraardhes dhe perfitojne reduktim te tarifes se shkollimit ne masen 50% –>Kliko,këtu

Lista e studenteve te vitit akademik 2020-2021, te ciklit te pare Bachelor me kohe te plote me note mesatare te ponderuar nga 6-9, qe nuk I kane shlyer te gjitha detyrimet e vitit akademik paraardhes dhe perfitojne reduktim te tarifes se shkollimit ne masen 50% –> Kliko,këtu