logoNjoftim Per Riaplikim Për Të Përfituar Bursë Shteti Apo Edhe Përjashtim /Reduktim Nga Tarifa Vjetore E Shkollimit Për Vitin Akademik 2020- 2021

Njoftohen të gjithë studentët e fshs-së të cilët a) nuk janë shpallur fitues në fazën e parë apo b) për shkak të pamundësive objektive nuk kanë aplikaur në fazë ne parë, se nga data 20- 29 janar 2021 është hapur procesi i riaplikimit për përfitimin e bursës apo edhe përjashtim apo edhe përjashtim /reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2020- 2021.

.

Dorëzimi i dokumentacionit bëhet nëpërmjet rrugës postare në adresën:

“Fakulteti i Shkencave Sociale, Bulevardi“ GjergjFishta”, Tiranë

.

AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT

NGA 20 – 29 Janar 2021

  • Dokumentacioni që duhet të këtë ardhur në Fakultet brenda datës 29 Janar 2021 që është afati përfundimtar.
  • Duhet që përvec dokumentacionit të kërkuar të bashkëngjitin edhe një kërkesë me shkrim në të cilën të specifikohet për cfarë aplikojnë bursë dhe ose përjashtim/ reduktim nga tarifa.

Sqarojmë se në rastin kur studentët janë përfitues edhe të bursës edhe të përjashtimit nga tarifa e shkollimit mjaftoj të dorëzojnë vetëm një palë dokumenta origjinale(nuk është e nevojshme të paraqiten dy palë dokumenta)

.

Per dokumentacionin që dorëzohet per ciklin bachelor klikoni në linkun

Njoftimi –> Kliko, këtu

.

1.Dokumentacioni Bachelor

2.Dokumentacioni Master

.

Përformatin e kërkesës klikoni në linkun Kërkesa