logoNjoftim mbi Vendimin Nr.46 datë 27.01.2021

VENDIM

Nr.46 datë 27.01.2021

për

disa ndryshime në vendimin Nr. 436, datë 03.06.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e Arsimit të Lartë, për vitet akademike 2020 – 2021 dhe 2021 – 2022 e në vijim”

.

Kliko, këtu