logoNjoftim për studentët që kanë provime të mbartura në lëndët e semestrit të 1.

Njoftohen të gjithë studentët që kanë provime të mbartura në lëndët e semestrit të 1 në Bachelor, Master Shkencor dhe Master Profesional, të plotësojnë formularin bashkëlidhur dhe ta dërgojnë në adresën e e-mail-it: fshs.sppt@gmail.com 

.

Gjithashtu, studentët që  kanë provime të mbartura në lëndët e semestrit të pare, por  nuk kanë adresë zyrtare me emër_mbiemër.fshsstudent@unitir.edu.al për t’u bërë pjesë e provimeve, të kontaktojnë me zyrën e IT nëpërmjet adresës së email-it: fshs.sppt@gmail.com duke plotësuar formularin bashkangjitur.

.

Kujdes: Ju lutem plotësoni të plota të gjitha rubrikat e formularit.

.

Emër:

Mbiemër:

Viti fillimit të studimit:

Niveli I studimit  (bachelor/ master I shkencave/ master profesional):

Programi i studimit (p.sh Punë sociale, Psiokologji, Administrim dhe politikë sociale, Sociologji, Filozofi, Shkenca politike, Etika në institucione etj):

Lënda/t:

E-mail personal:

A keni e mail zyrtar (p.sh emër_mbiemër.fshstudent@unitir.edu.al):

Nr. Telefoni:

.

FORMULARI –> Kliko,këtu