logoVideo Tutorial për Studentët “Plotësimi i një testi Online”.

Të dashur student! 

Në këtë vidio tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”

.

https://web.microsoftstream.com/video/bb070ac0-972d-4f91-9bf1-bb454c45db3d