logoNjoftim për studentët rreth proçesit të zhvillimit të provimeve online.

Studentët: 

1.     Përpara se të nisin procesin e provimit: 

Përpara se të nisin procesin e provimit, studentët që përdorin pajisje celular në mungesë të një pajisje kompjuterike, duhet të dalin nga çdo aplikacionet social (facebook, instagram etj) që pajisja e tyre të arrijë të procesoj pa probleme realizimin e provimit.  

Kjo procedure lehtëson funksionimin e pajisjes duke minimizuar ngarkesën e aplikacioneve si dhe rritjen e trafikut “bandwidth upload and download” të shërbimit të internetit.  

Gjithashtu për pajijset laptop apo desktop që studenti ka në përdorim, duhet të merren masa në mënyrë që pajisja të mos ngarkohet me faqe ëeb apo apliakcione të cilat ngadalësojnë procesimin e pajisjes. 

Sugjerojmë që  gjatë kohës së realizimit të provimit, të përdoret vetëm aplikacioni Microsoft Teams, (app apo ëeb broëser)  

2.     Aksesimi i pyetësorit për provim:  

Aksesimi i pyetësorit duhet të realizohet nga një pajisje e vetme (desktop, laptop, ipad, cellular etj), pasi aksesimi në të njëjtën kohë nga pajisje të ndryshme rrezikon bllokimin dhe kufizimin e të drejtës për plotësimin e pyetësorit.  

3.     Ngarkimi (upload) i dokumentit të provimit në formatin img, ppt, excel etj. 

Sugjerojmë që studenti pasi të ketë ndjekur hapat e pikes 2, duhet ti japi kohën e duhur  dokumentave deri sa të ngarkohen.