logoPër ngritjen e komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave Sociale të UT-së

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”. Komisioni Institucional I Zgjedhjeve të Universitetit të tiranës, ka marrë Vendimin nr. 11, datë 23.03.2021 “Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në fakultetin e Shkencave Sociale të UT-së”.

Lutemi që Vendimi I mësipërm, të publikohet në mjediset e Fakultetit dhe në faqen tuaj zyrtare.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj.

.

Kliko, këtu