logoNjoftim – Listat shtese te studenteve te FSHS qe perfitojne burse dhe perjashtim/ reduktim nga tarifa e shkollimit per vitin 2020- 2021

NJOFTIM

PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE QË KANË PËRFITUAR BURSË SHTETI APO EDHE PËRJASHTIM REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020- 2021.

.

Në zbatim të Vendimit Nr. 39, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave “ Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar, Vendimit Nr. 40, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 269, datë 29.03.2017 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale në pamundësi financiare për të mbuluar tarifat vjetore të shkollimit”,të ndryshuar, Vendimit Nr. 780, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”, Vendimit Nr. 288, datë 21.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në instititucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të pare të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”, të ndryshuar, listat shtese te studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale të cilët kanë aplikuar për përfitim burse nga fondi mbështetjes studentore apo/edhe përfitim nga përjashtimi/reduktimi i tarifës së shkollimit për vitin akademik  dhe janë miratuar si fitues me Vendimin e Bordit të Administrimit të UT-së Nr. 09, datë 06.04.2021 , i gjeni në linkun si vijon:

.

 

.