logoThirrjet e reja të hapura në kuadër të Programit “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin

Në kuadër të Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe inovacionin, janë shpallur thirrjet e ardhshme 2021-2022, me një larmi fushash tematike. Aplikimet në thirrjet e programit mundësojnë fuqizimin e kapaciteteve kërkimore, akademike apo menaxheriale të Universitetit të Tiranës, duke krijuar hapësira veprimi që studiues, akademikë apo menaxherë të kërkimit shkencor të mund të lëvizin lirshëm dhe të shkëmbëjnë njohuritë e tyre edhe me ata nga vende të Bashkimit Evropian.

Për më shumë informacion mbi thirrjet e hapura, procedurat dhe afatet respective, lutemi, aksesoni link-un:

https://unitiredumy.sharepoint.com/:b:/r/personal/gerald_koci_unitir_edu_al/Documents/HORIZON%20EUROPE%20CALLS%202021.2022.pdf?csf=1&web=1&e=7M7r6j