logoDokumentacioni për regjistrimin e aplikantëve fitues në Fakultetin e Shkencave Sociale, për ciklin e parë të studimeve.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:

 

  1. a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
  2. b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
  3. c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarkoni këtu), deklarata e cila plotësohet në momentin e regjistrimit nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

 

Ju mirëpresim!