logoNjoftim për studentët që dëshirojnë të aplikojnë si dhe studentët e Kategorive të Vecanta, Troje, Degë e Dytë, Transferime, Shtetas të Huaj në programet e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Njoftim për studentët që dëshirojnë të aplikojnë si dhe studentët e Kategorive të Vecanta, Troje, Degë e Dytë, Transferime, Shtetas të Huaj në programet e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional në Fakultetin e Shkencave Sociale.


Datat e Aplikimeve : 20 Shtator 2021 deri në 15 Tetor 2021

Orari: ora 09:00 deri në orën 15:00


Vendim

Nr. 15 Datë 16/09/2021

Kliko, këtu


Vendimi i Dekanatit lidhur me procedurën e përzgjedhjes së aplikantëve në programet e studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional të departamenteve të FSHS me koeficentët përkatës.

Kliko, këtu


Aplikimi bëhet në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale sipas grafikut më poshtë:

Kliko, këtu


Kriteret


Dokumentacioni