logoNjoftim i Rëndësishëm për Vitin Akademik 2021 – 2022!

URDHËR

Nr. 395, DATË 06/10/2021

PËR

NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.166,DATË 17/06/2021, “PËR CAKTIMIN E DATËS SË FILLIMIT DHE MBARIMIT TË VITIT AKADEMIK 2021 – 2022 NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, germës “i” të pikës 2 të nenit 7 dhe të pikës 1 të nenit 87 të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Urdhëroj:

 

  1. Pika 1 e urdhrit nr. 166, datë 17.06.2021, bazuar në propozimin e Konferencës së Rektorëve të datës 05.10.2021, ndryshon si më poshtë:

“Fillimin e vitit akademik 2021 – 2022 në institucionet e arsimit të lartë, në datën 18 Tetor 2021 dhe mbarimin e tij në datën 30 Shtator 2022”.

 

Kliko, këtu


URDHËR

Nr. 413, DATË 24/09/2021

PËR MARRJEN E MASAVE PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE COVID – 19, PËR PERSONELIN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE DHE STUDENTËT.

 

Kliko, këtu


URDHËR

Nr. 3, DATË 15/03/2020

PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID – 19

 

Kliko, këtu