logoNJOFTIMI PER MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL PER REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT. (Financa FSHS)

NJOFTIM

 

PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE  ( MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL) QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMEVE

 

Studentët e ciklit të dytë të studimeve ( Master Shkencor dhe Master Profesional)  që plotësojnë kriteret e vendosura në  V.K.M Nr. 780, dt. 26.12.2018 për ulje të tarifës vjetore të shkollimit, duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton statusin e tyre ligjor.

 

DOKUMENTACIONI DORËZOHET:

Vetëm  nëpërmjet postës në adresën :

“Fakutleti i Shkencave Sociale, Bulevardi “ Gjergj Fishta”, Tiranë

 

AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT 

NGA 20 TETOR 2021 – 12 NËNTOR 2021

 

Studentët aplikues duhet të kenë kujdes që dokumentacioni i tyre të ketë ardhur në Fakultet nga posta brenda datës 12 Nëntor 2021 që është afati përfundimtar i aplikimit. 

 

Për dokumentacionin që dorëzohet klikoni në  linkun Dokumentacioni

Për kërkesën për aplikim  klikoni në  linkun Kërkesa