logoNjoftim për listën e studentëve që kanë perfituar bursë dhe ose janë përjashtuar nga tarifa vjetore e shkollimit në programin e ciklit të parë, bachelor me kohë të plotë për vitin akademik 2021-2022

NJOFTIM

 

PËR LISTËN E STUDENTËVE QË KANË PERFITUAR BURSË  DHE OSE JANË PËRJASHTUAR NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË, BACHELOR ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

 

 

Në zbatim të Vendimit Nr. 39, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave “ Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar, dhe të Vendimit Nr. 60, datë 21.12.2021  (Nr. 4357/2 Prot, datë 22.12.2021)  të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, studentët e ciklit të parë bachelor me kohë të plotë të cilët kanë përfituar bursë për vitin akademik 2021-2022 dhe ose janë përjashtuar nga tarifa vjetore e shkollimit i shikoni në linkun