logoNjoftim për listën e studentëve që paguajnë 50 % të tarifës vjetore të shkollimit në programin e ciklit të parë, bachelor me kohë të plotë për vitin akademik 2021-2022.(Financa FSHS)

NJOFTIM

 

PËR LISTËN E STUDENTËVE QË PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT  NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË, BACHELOR ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

 

Në zbatim të Vendimit Nr. 288, datë 21.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në instititucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të pare të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë” dhe të Vendimit Nr. 60, datë 21.12.2021  (Nr. 4357/2 Prot, datë 22.12.2021)  të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, studentët e ciklit të parë bachelor me kohë të plotë të cilët paguajnë 50 % të tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2021-2022 i shikoni në linkun: