logoNjoftim për studentët e ciklit të dytë master i shkencave / master profesional të cilët përfitojnë reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2021- 2022 . (Financa FSHS)

NJOFTIM

 

PËR STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE/ MASTER PROFESIONAL TË CILËT PËRFITOJNË REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2021- 2022

 

Në zbatim të Vendimit Nr. 780, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë” dhe të Vendimit Nr. 60, datë 21.12.2021  (Nr. 4357/2 Prot, datë 22.12.2021)  të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, listat e studentëve të ciklit të dytë Master Shkencor/ Profesional të cilët kanë përfituar reduktim në masën 50 % të tarifës së shkollimit pwr vitin akademik 2021- 2022 i gjeni në linkun si vijon:

 .

Lista e studentëve te ciklit dyte të studimit Master Shkencor/ Profesional, të cilet perfitojne reduktim ne masen 50% nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2021-2022  sipas VKM 780 , date 26.12.2018