logoNjoftim për listën e studentëve me ndihme ekonomike që u ka ardhur me vonesë konfirmimi nga njësitë e qeverisjes vendore ( bashkitë respektive). (Financa FSHS)

NJOFTIM

PËR LISTËN E STUDENTËVE ME NDIHME EKONOMIKE QË U KA ARDHUR ME VONESË KONFIRMIMI NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE ( BASHKITË RESPEKTIVE)

 

Në vijim të njoftimeve të FSHS -së ku janë publikuar përfituesit e bursës apo edhe të përjashtimit/reduktimit  nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2021-2022,  studentët e kategorisë sociale “ndihmë ekonomike” të cilët kanë aplikuar për përfitim burse dhe ose përjashtim nga tarifa vjetore në dy fazat e para, por që konfirmimi nga njësitë e qeverisjes vendore( bashkitë respektive) ka ardhur me vonesë, i gjeni në linkun :

 

 

Lista përmbledhëse e studentëve që kane aplikuar per burse  shteti dhe për perjashtim/ reduktim nga tarifa e shkollimit  per vitin akademik 2021-2022   , per te cilet  ka ardhur me vonese konfirmimi per vertetesine dhe saktesine e dokumentacionit te dorezuar prej tyre nga njesite e veteqeverisjes vendore

 

Sqarojmë se këta studentë nuk ka nevojë të riaplikojnë për përfitim burse dhe/ose përjashtim nga tarifa e shkollimit pasi emrat e tyre janë përcjellë për miratim pranë Bordit të Administrimit të UT-së dhe sapo të vijnë të miratuar do të shpallen/ publikohen.