logoNJOFTIM – PËR LISTËN SHTESË TË STUDENTËVE QË KANË PERFITUAR BURSË  DHE OSE  PËRJASHTIM/ REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË DHE CIKLIT TË DYTË  PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 (Financa FSHS)

NJOFTIM

 

PËR LISTËN SHTESË TË STUDENTËVE QË KANË PERFITUAR BURSË  DHE OSE  PËRJASHTIM/ REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË DHE CIKLIT TË DYTË  PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

 

 

Në zbatim të VKM Nr. 39, datë 23.01.2019, VKM Nr. 40, dt. 23.01.2019, VKM Nr. 780, datë 26.12.2018  si dhe të dhe të Vendimit Nr. 7, datë 21.02. 2022  (Nr. 259 Prot, datë 07.03.2022)  të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, studentët e ciklit të parë bachelor me kohë të plotë të cilët kanë përfituar bursë për vitin akademik 2021-2022 dhe ose janë përjashtuar nga tarifa vjetore e shkollimit, si dhe studentët e  ciklit të dytë Master Shkencor/Professional që u reduktohet Tarifa vjetore e shkollimit i gjeni në linkun:

 

Lista shtesë e studentëve Bachelor që kanë përfituar bursë për vitin akademik 2021-2022

 

Lista shtesë e studentëve Bachelor që janë përjashtuar nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021- 2022

 

Lista e studentëve Master që u është reduktuar tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021- 2022