logoNjoftim për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale

Të dashur student,

Në email tuaj zyrtar (ex. emer_mbiemer.fshsstudent@unitir.edu.al) ju ka ardhur sondazhi Kombëtar i Studentëve.

Ju lutem, plotësoni pyetësorin i cili shërben për hartimin e politikave me qëllim përmirësimin dhe zhvillimin e sistemit arsimor në arsimin e lartë të vendit tonë.

 

Faleminderit