logoNjoftim per studentet per provimet e mbartura 2022

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të dytë të programit të studimit të ciklit të parë Bachelor, të regjistrohen për provime të mbartura vetëm për lëndët e semstrit të dytë të vitit të parë.

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të tretë aktual si dhe studentët e mbartur nga vitet e kaluara të programit të ciklit të parë Bachelor, se kanë të drejtë të japin provimet e mbartura nga viti i parë, viti i dytë dhe viti i tretë.

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë të programit të studmit të ciklit të parë Bachelor se kanë të drejtë të japin provimet e mbartura në Shtator 2022.

.

Regjistrimet për vitin e parë do të kryhen në fund të muajit Gusht pranë Sekretarisë Mësimore ose me anë të formularit online që do të publikohet në vijim.