logoNJOFTIM – APLIKIM MASTER PER KATEGORITE E KANDIDATËVE QE KANE  DIPLOMA BACHELOR  SI DHE PER KATEGORITE NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIT ROM DHE EGJYPTIAN

APLIKIM MASTER

PËR

KATEGORITË E KANDIDATËVE QË KANË DIPLOMA BACHELOR  SI DHE PËR KATEGORITË NGA TROJET, ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, ME STATUSIN E JETIMIT DHE KOMUNITETIT ROM DHE EGJYPTIAN


Kandidatët nga këto kategori që kërkojnë të aplikojnë në programet e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional në FSHS  mund të aplikojnë nga data  8 shtator deri  7 tetor  2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e Sekretareve te Departamenteve në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00.

Kandidatët aplikant mund të njihen në faqen e FSHS  ose në ambientet e FSHS, me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë për aplikim.

 

DEKANATI


> Dokumentacioni per Aplikim per Kategorite e Kandidatëve qe kane  Diploma Bachelor  si dhe per Kategorite nga Trojet, me Statusin e Personit me Aftësi të Kufizuar, me Statusin e Jetimit dhe Komunitetit Rom dhe Egjyptian  –> Kliko, këtu


> Kalendari  i afateve te Aplikimit dhe Regjistrimit për Kategorite e Kandidatëve qe kane  Diploma Bachelor  si dhe nga Trojet, me Statusin e Personit me Aftësi të Kufizuar, me Statusin e Jetimit dhe Komunitetin Rom dhe Egjyptian  


Kriteret