logoRaundi i Dytë i regjistrimeve për aplikantët fitues në ciklin e Dytë të studimeve për Master Shkencor dhe Master Profesional

Raundi i Dytë i regjistrimeve për aplikantët fitues në ciklin e Dytë të studimeve për Master Shkencor dhe Master Profesional


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor  “Psikologji Klinike” ka  ende 1 kuote të lire.

Në raundin e dyte të regjistrimeve në datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022 kanë të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor 31.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Psikologji Shkollore” ka ende   10 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve në datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022 kanë të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor  nga 31 deri 40.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor  “Psikologji Organizacionale ” ka ende 11 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve në datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022 kanë të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor  nga 21 deri 27.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “AML-Mesues i shkencave Sociale” ka ende 18 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 VENDIM

 

Per programin Master Shkencor “Politika e Drejtim Arsimi” vazhdon periudha e aplikimeve deri ne daten 28 tetor 2022.

Orari i aplikimit është nga ora 9 deri 15

Aplikimi do të kryhet pranë laburantes se departamentit te Pedagogji-Psikologjise ner FSHS

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Administrimi Sherbimeve Sociale ” ka  ende 17 kuota te lira  kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022 deri  kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 51 deri te 53.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Shkencor  “Sherbimet Sociale në Drejtesine Penale ” ka  ende  15 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve nga data 21,22 dhe 24 tetor 2022 kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 31 deri te 42.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15 .

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Ceshtje te femijës dhe Familjes” ka ende   21 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve nga data 21,22 dhe 24 tetor 2022 kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor 31 deri te 36.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI

 


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Komunikimi per ndryshimin social dhe te sjelljes” ka  ende 12  kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21,22 dhe 24 tetor 2022 kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 21 deri te 32.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Puna Sociale me tri drejtime” ka  ende  41 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Diversiteti, Barazia, dhe pershtatja sociale” ka  ende  17 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI

 


VENDIM

 

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Shkencor “Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore ” ka  ende  7 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21,22 dhe 24 tetor 2022 kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor 26 deri te 32.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI

 


 

VENDIM

 

Per programin Master Shkencor “Drejtesia Tranzitore” vazhdon periudha e aplikimeve deri ne daten 28 tetor 2022.

Orari i aplikimit është nga ora 9 deri 15

Aplikimi do të kryhet pranë laburantes se departamentit te Socilogjise ne FSHS.

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor  “Studime Rajonale Politike ” ka  ende 20 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI

 


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor  “Filozofi Sociale ” ka  ende   11 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Etika ne Insitucione dhe lidership” ka ende 24 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Administrimi Insitucioneve Sociale ne Sistemin e Drejtesise” ka ende   27 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Per programin Master Profesional “Zgjidhja Konfkiltit me Ndermjetesim” vazhdon periudha e aplikimeve deri ne daten 28 tetor 2022.

Orari i aplikimit është nga ora 9 deri 15

Aplikimi do të kryhet pranë laburantes se departamentit te Sociologjise ne FSHS.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Profesional “Puna sociale avancuar me dy drejtime arsim e shëndetësi” ka ende 25 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21, 22 dhe 24 tetor 2022 kane të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor 61 deri te 65.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve në programin Master Shkencor “Qeverisja dhe Politika” ka ende 25 kuota të lira.

Vazhdon procesi regjistrimit edhe ne datat 21, 22 dhe 24 Tetor 2022.

Orari regjistrimeve është nga ora 9 deri 15

Regjistrimi do të kryhet pranë ambienteve ku studentët kanë aplikuar

 

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Profesional “Keshillim Psikologjik ” ka  ende 13 kuota  të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21, 22 dhe 24 tetor 2022 kane  të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 31 deri te 43.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Profesional “Psikologji Ligjore” ka  ende 17 kuota të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21,22 dhe 24 tetor 2022 kane  të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 31 deri te 32.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Per programin Master Profesional “Orientim Profesional” vazhdon periudha e aplikimeve deri ne daten 28 tetor 2022.

Orari i aplikimit është nga ora 9 deri 15

Aplikimi do të kryhet pranë laburantes se departamentit te Pedagogji-Psikologjise ne FSHS.

 

  

DEKANATI


 

VENDIM

 

 

Në përfundim të raundit të parë të regjistrimeve ne programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale” ka ende 8 kuota  të lira.

Në raundin e dyte të regjistrimeve ne datat 21, 22 dhe 24 tetor 2022 kane  të drejtë të regjistrohen kandidatet me numër rendor nga 91 deri te 98.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15.

 

DEKANATI


 

VENDIM

 

Per programin Master Shkencor “Teori Politike” vazhdon periudha e aplikimeve deri ne daten 28 tetor 2022.

Orari i aplikimit është nga ora 9 deri 15

Aplikimi do të kryhet pranë laburantes se departamentit te Shkencave Politike ne FSHS.

 

DEKANATI